Vad är en tillgång?

Tillgång är ett begrepp som är vanligt förekommande inom redovisning. Det avser resurser i ett företag som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Tillgångarna kan delas in i flera kategorier såsom anläggnings- och omsättningstillgångar.

Mer om tillgångar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av tillgångar

Ett företag kan inneha olika typer av tillgångar, vilka utgörs av resurser som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Vanligtvis delas tillgångarna in i två olika kategorier:

 

Anläggningstillgångar

Till anläggningstillgångar räknas tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas inom ett företag. Det innebär i korta drag att tillgångarna inte kommer att omsättas under det pågående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar kan i sin tur delas in i tre kategorier:

  • Immateriella anläggningstillgångar
  • Materiella anläggningstillgångar
  • Finansiella anläggningstillgångar

 

Omsättningstillgångar

Med omsättningstillgångar avses tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Denna typ av tillgångar används för att täcka de löpande kostnaderna som uppkommer i den dagliga verksamheten. Till omsättningstillgångar hör exempelvis:

  • Likvida medel
  • Råvaror
  • Lagervaror

 

Tillgångar bokförs i balansräkningen

Anläggnings- och omsättningstillgångarna bokförs alltid i debet, var för sig i balansräkningen.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.