Tjänsteavtal

KYC & AML

För att kunna använda Blikks KYC & AML-lösning måste du godkänna produktens tjänsteavtal. Se avtalet nedan eller i PDF-format

Version 1.0
2023-09-25

Dessa kompletterande villkor (“Kompletterande villkor”) utgör tillägg till Användarvillkor för Blikk (“Användarvillkoren”). Vid händelse av motstridigheter mellan dessa Kompletterande villkor och Användarvillkoren, äger dessa Kompletterande villkor företräde såvitt avser regleringen av tjänsten Blikk Byrå KYC/AML (“Tjänsten”).

Avgifter för Tjänsten följer av Blikks gällande prislistor, som publiceras online, i Tjänsten eller på annat sätt görs tillgängliga av Blikk. Debitering för Tjänsten sker genom en avgift per Klient alternativt slutkund (se definition i Användarvillkoren) som Kund bevakar. Fakturering för Tjänsten sker årsvis eller månadsvis, i enlighet med fakturering för Kundens nyttjande av Blikk Byrå, och ingen återbetalning sker avseende redan erlagd avgift.

Blikk har rätt att anlita underleverantörer för tillhandahållande av Tjänsten och svarar för underleverantörs arbete såsom för sitt eget.

Blikk har dock inget ansvar för skada som uppkommer till följd av att Kund har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till Tjänsten eller till följd av den information som tillhandahålls genom Tjänsten, inklusive att Kund har förlitat sig på den information som tillhandahålls genom Tjänsten. Blikks ansvar i övrigt följer av Användarvillkoren.

Tjänsten löper per år och Kund har möjlighet att säga upp Tjänsten genom att avsluta aktiva bevakningar av Klienter. Har Kunden inte haft några aktiva bevakningar under innevarande årsperioden avslutas Kundens nyttjanderätt av Tjänsten. Har Kunden haft aktiva bevakningar under innevarande period förlängs Kundens nyttjanderätt av Tjänsten per automatik med ett (1) år.

Blikk kan efter eget gottfinnande välja att säga upp Kundens nyttjanderätt av Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden väsentligt bryter mot dessa Kompletterande villkor eller Användarvillkoren.

I övrigt gäller vad som följer av Användarvillkoren. Utöver de underleverantörer som anges i Bilaga 1 Hantering av personuppgifter i Användarvillkoren tillkommer i Tjänsten KYC/AML följande för hantering och lagring av data:

Hantering av personuppgifter

Händelse Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
KYC/AML-kontroll och bevakning Uppgifter Klient alternativt slutkund

Organisationsnummer

Förnamn, efternamn

Personnummer och/eller födelsedatum

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden

Underleverantör

Leverantör Land Behandling
Plisec AB Sverige API-integration mellan Blikk Byrå och Pliance för att utföra KYC/AML-kontroller och löpande bevakningar på Klient alternativt slutkund.