Vad menas med varulager?

Varulager är ett begrepp som används för att beskriva värdet av ett företags tillgångar som är avsedda att säljas.

Mer om varulager

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varulager – en omsättningstillgång

Ett företag kan ha olika typer av tillgångar. Varulager räknas som en omsättningstillgång, vilket innebär att det ska förbrukas eller omsättas. Eftersom varulagret anses vara en omsättningstillgång ska det även tas upp i företagets balansräkning.

 

Olika typer av varulager

Vanligtvis delar man in varulager i olika kategorier eller undergrupper så som:

  • Råvarulager – består av råvaror och förnödenheter
  • Färdigvarulager – består av färdiga varor och handelsvaror
  • Produkter i arbete (PIA) – består av varor som är under tillverkning

 

Inventering och värdering

Eftersom varulager ska tas upp i balansräkningen måste det kontinuerligt inventeras och värderas för att fastställa lagrets kvantitet samt fastställa huruvida det ligger vinst eller förlust i lagret.

Värderingen sker vanligtvis under den sista dagen av företagets räkenskapsår, men kan även ske oftare än så. Företag som följer upp verksamheten månadsvis kan exempelvis värdera varulagret månadsvis för att därigenom få en bättre överblick av eventuella lagervärdesförändringar som riskerar att bli missvisande för verksamhetens resultat.

 

Metoder för varulagervärdering

När ett varulager ska värderas kan det göras enligt olika metoder. De allra vanligaste metoderna är:

  • FIFO – En förkortning från engelskans first in, first out och innebär att de produkter som köpts in till lagret först också ska lämna lagret först
  • LIFO – En förkortning från engelskans last in, first out och innebär att den varan som kom in sist ska förbrukas först
  • LVP – En förkortning för lägsta värdets principen och innebär att produkternas anskaffningsvärde jämförs med det faktiska värdet

Företag vars varulager uppgår till högst 5000 kronor behöver inte ta upp detta i balansräkningen.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.