Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att beskriva hur stor procent av ett företags omsättning som återstår för att betala skatt och räntor, efter att kostnaderna har betalats av.

Mer om rörelsemarginal

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När bör man beräkna rörelsemarginalen?

Rörelsemarginal kan vara ett lämpligt nyckeltal att använda när man vill bilda sig en bättre uppfattning om företagets finansiella ställning. Eftersom rörelsemarginalen inte tar hänsyn till finansiella poster lämpar det sig även utmärkt när man vill göra jämförelser med andra företag som är verksamma inom samma bransch.

 

Hur räknar man ut rörelsemarginalen?

För att beräkna rörelsemarginalen används följande formel:

Rörelseresultat efter avskrivningar ÷ nettoomsättning = rörelsemarginal

För att få fram rörelseresultat används följande formel:

Rörelseintäkter – rörelsekostnader = rörelseresultat

Rörelsemarginalen anges alltid i procent. Om ett företag har en rörelsemarginal på 15% innebär det med andra ord att de tjänar 0,15 kr (före finansiella poster som räntebetalningar och skatter) på varje intjänad krona.

 

Vad är en bra rörelsemarginal?

Vad som anses vara en bra rörelsemarginal kan variera stort mellan olika branscher. Inom vissa hotell och restaurang är exempelvis den genomsnittliga rörelsemarginal 2,6% medan fastighetsbranschen har ett genomsnitt på 13%. En bra tumregel att utgå ifrån är att rörelsemarginalen inte bör vara negativ, då det innebär att företaget går med förlust.

 

Rörelsemarginal vs vinstmarginal – vad är skillnaden?

Rörelsemarginal är ett marginalmått och visar hur stor del av företagets omsättning som återstår för att betala skatt och räntor, efter att kostnaderna har betalats av, medan vinstmarginalen anger hur stor vinsten är i förhållande till omsättningen.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.