Vad är periodisering?

Periodisering är ett begrepp som förekommer inom redovisning. Det innebär i korta drag att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de har intjänats och förbrukats.

Mer om periodisering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur fungerar periodiseringar?

Vid slutet av varje räkenskapsår måste företag upprätta ett bokslut, vilket i korta drag innehåller en sammanställning av företagets löpande bokföring. I samband med detta kan företag ha möjlighet att periodisera posterna i resultaträkningen, vilket medför att inkomsterna och utgifterna hamnar på de perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

Inkomster ska således tas upp som en intäkt under den period som de intjänats, oavsett när inbetalningen skett. Likaså ska utgifterna tas upp som en kostnad under den period de förbrukats, oavsett när utbetalningen skett.

 

När ska man göra periodiseringar?

Periodiseringen görs i samband med bokslutet. Beroende på företagsform och storlek på verksamheten kan olika regelverk gälla (K1-reglerna eller K2-reglerna). Det gäller därför att alltid kontrollera vad som gäller för just ditt företag. Periodiseringarna ska vara klara innan det slutgiltiga bokslutet är upprättat.

 

Hur bokför man periodiseringar?

När man ska göra en periodisering ska de bokföras på särskilda konton i balansräkningen. Dessa poster, som kallas interimsfordringar och interimsskulder, är uppbokade tillfälligt för att i början på nästa period bokas om på deras respektive konton i resultaträkningen. 

Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader, som utgörs av tjänster och resurser som har fakturerats i förtid, samt upplupna intäkter, vilket är intäkter som inte har betalats eller bokförts.

Interimsskulder = Förutbetalda kostnader, som utgörs av utgifter som har fakturerats och betalats i förskott, samt upplupna intäkter, vilket är intäkter från varor eller tjänster som kommer att faktureras vid ett senare tillfälle.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.