Vad är en lågkonjunktur?

Konjunktur är ett begrepp som används för att beskriva det ekonomiska läget i ett land. När det råder lågkonjunktur i ett land är vanligtvis arbetslösheten hög samtidigt som produktionstillväxten och hushållens konsumtion är låg.

Mer om lågkonjunkturer

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hög- och lågkonjunkturer

När man pratar om konjunktur syftar man på det rådande ekonomiska läget i en ekonomi. Om det ekonomiska läget är gott råder det högkonjunktur. Om det ekonomiska läget är mer ansträngt råder det lågkonjunktur.

För att bedöma om ett land befinner sig i en hög- eller lågkonjunktur kollar man på flertalet faktorer så som arbetslöshet, tillväxt och inflation. Att det ekonomiska läget i ett land förändras med tiden är inget ovanligt. Samtliga länder genomgår perioder av både hög- och lågkonjunktur. Vanligtvis brukar man prata om konjunkturcykler som sträcker sig mellan 3–8 år.

 

Vad kännetecknar en lågkonjunktur?

När det ekonomiska läget i ett land försämras kan det uppstå allvarliga konsekvenser som påverkar såväl privatpersoner som näringslivet. En lågkonjunktur kännetecknas vanligtvis av att:

 • Efterfrågan och konsumtionen minskar
 • Arbetslösheten ökar
 • Det sker försämringar på arbetsmarknaden
 • Sysselsättningen minskar
 • Produktionstillväxten inom näringslivet minskar

 

Varför uppstår en lågkonjunktur?

Det finns många potentiella orsaker till att en lågkonjunktur uppstår. Historiskt sett har det sällan varit enskilda faktorer som har framkallat lågkonjunkturer, utan snarare flertalet sammanhängande händelser.

Några av faktorerna som kan bidra till en lågkonjunktur inkluderar:

 • Ökade produktions- och inköpskostnader för företag
 • Högre priser för slutkonsumenter
 • Minskad efterfrågan bland konsumenter
 • Höjda räntor

Här hittar du sju tips som kan hjälpa dig att tackla en lågkonjunktur som företagare.

 

Finns det några fördelar med en lågkonjunktur?

Allt är inte negativt under en lågkonjunktur. För många föret kan det förändrade läget i ekonomin skapa nya möjligheter så som:

 

 • Möjlighet att hitta nya effektiverare säljkanaler
 • Möjlighet att göra investeringar som blivit mer överkomliga till följd av det pressade konjunkturläget
 • Möjlighet att hitta nya marknader eller andra användningsområden för befintliga produkter eller tjänster
 • Möjlighet att utveckla nya produkter eller tjänster
 • Möjlighet att påbörja ett förändringsarbete
peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.