Vad är lagervärdering?

Lagervärdering innebär att man gör en värdering av de materiella tillgångar som ska säljas eller användas i produktionen av varor eller tjänster.

Mer om lagervärdering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Varför gör man en lagervärdering?

I enlighet med bokföringslagen måste näringsverksamheter registrera sina ekonomiska transaktioner löpande samt upprätta ett bokslut innehållandes en balans- och resultaträkning vid räkenskapsårets slut. Eftersom lagervärdet ska tas upp som en tillgång i ett företags balansräkning är det viktigt att man gör en värdering av varulagret.

 

När gör man en lagervärdering?

Varulagret ska inventeras och värderas i slutet av räkenskapsåret. Normalt sett följer räkenskapsåret det vanliga kalenderåret, men det kan även finnas företag som har ett brutet räkenskapsår, vilket innebär att det inte följer kalenderåret.

 

Hur gör man en lagervärdering?

När ett varulager ska värderas kan man använda sig av olika metoder. De vanligaste lagervärderingsprinciperna är:

  • LVP
  • FIFO
  • LIFO

 

LVP

LVP är en förkortning för lägsta värdets principen. Denna metod innebär att lagret ska värderas enligt det lägsta värdet, vilket antingen kan vara anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Med anskaffningsvärde avses den summa som det kostat att färdigställa en produkt, medan det verkliga värdet avser det beräknade försäljningsvärdet minus eventuella försäljningskostnader.

 

FIFO

FIFO är en förkortning för first in first out, vilket på svenska kan översättas till först in först ut. Denna princip innebär att produkter som köpts in först också ska säljas först. När inventeringen och värderingen sker vid räkenskapsårets slut kan man således anta att de produkter som finns kvar i lagret är de som senast köptes in.

 

LIFO

LIFO är en förkortning för last in first out, vilket på svenska kan översättas till sist in först ut. Denna princip innebär att produkter som köpts in sist ska säljas först. När inventeringen och värderingen sker kan man således anta att de äldsta produkterna finns kvar i lagret. Denna princip används sällan i Sverige.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.