Vad är kontoklasser?

När man ska bokföra affärshändelser i ett företag ska liknande händelser registreras på ett och samma konto. För att underlätta bokföringen och veta vilka konton som ska användas till vilka affärshändelser kan man ta hjälp av en kontoplan. I kontoplanen är kontona indelade i olika klasser – så kallade kontoklasser.

Mer om kontoklasser

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Affärshändelser måste bokföras

Alla företag, oavsett bolagsform, måste bokföra sina affärshändelser i enlighet med den svenska bokföringslagen. Det innebär exempelvis att bokföringen måste ske löpande enligt praxis. Olika affärshändelser måste också bokföras på olika konton. Personalkostnader måste exempelvis registreras på ett konto för personalkostnader, medan intäkter från den löpande verksamheten måste registreras på ett konto för just detta.

 

Kontoplaner och kontoklasser underlättar bokföringen

För att underlätta bokföringen och veta vilka affärshändelser som ska bokföras på vilka konton kan företag använda sig av en kontoplan. Det finns flertalet kontoplaner och inga krav på vilken av dem som ska användas. Den vanligast förekommande är däremot BAS-kontoplanen.

Synonymt för kontoplaner är att de är indelade i olika kontoklasser. Indelningen överensstämmer med huvudgrupperingarna i balans- och resultaträkningen, vilket innebär att affärshändelserna bokförs på rätt ställe.

 

Hur många kontoklasser finns det?

Olika kontoplaner kan innehålla olika många kontoklasser. I BAS-kontoplanen finns det exempelvis åtta kontoklasser.

 

Vad bokförs i de olika kontoklasserna?

I BAS-kontoplanen görs bokföringen på följande sätt:

  • Kontoklass 1 – för tillgångar
  • Kontoklass 2 – för eget kapital och skulder
  • Kontoklass 3 – för intäkter
  • Kontoklass 4 – för material- och varukostnader
  • Kontoklass 5 och 6 – för övriga kostnader
  • Kontoklass 7 – för personalkostnader
  • Kontoklass 8 – för finansiella intäkter och kostnader

I vissa fall förekommer även kontoklass 0 och kontoklass 9. Det förstnämnda används för att registrera icke-finansiella händelser medan det sistnämnda används för internredovisning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.