Vad är koncernbidrag?

Koncernbidrag innebär att man flyttar pengar mellan bolag inom samma koncern. Anledningen till att man gör denna typ av transaktioner är för att utjämna resultatskillnader.

Mer om koncernbidrag

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Koncern – en företagsgrupp med samma ägare

En koncern kan i korta drag beskrivas som en grupp företag som har ett förenat ägande. Inom en koncern finns det ett moderbolag samt ett eller flera dotterbolag. Moderbolaget innehar vanligtvis aktier och rösträtter i dotterbolagen. Ett koncernförhållande kan endast uppstå mellan juridiska person såsom aktiebolag.

 

Koncernbidrag – en överföring mellan företag

Om man gör en överföring mellan företag som ingår i samma koncern kallas det för koncernbidrag.

 

Varför gör man koncernbidrag?

En av de vanligaste anledningarna till att man gör koncernbidrag är för att utjämna resultatskillnader, det vill säga utjämna vinster och förluster om en del företag inom koncernen går med vinst och andra med förlust. Detta är vanligtvis fördelaktigt ur ett skatteperspektiv och sker oftast i samband med bokslut.

 

Hur bokförs koncernbidrag?

Lämnade koncernbidrag är skattemässigt avdragsgilla för givaren och erhållna koncernbidrag är skattepliktiga för mottagaren. För det företag som överför pengarna behandlas således transaktionen som en avdragsgill omkostnad, medan det för företaget som mottar pengarna behandlas som en skattepliktig intäkt. Båda företagen är tvungna att redovisa transaktionen i sina deklarationer.

 

När kan man göra koncernbidrag?

Regelverket kring koncernbidrag är omfattande och kan förändras med tiden. Det gäller därför att alltid kontrollera vilka rådande lagar och regler som gäller. Enligt nuvarande regelverk kan koncernbidrag, enligt Skatteverket, göras om:

”Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller i en svensk ekonomisk förening. Moderföretag kan vara aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank, ömsesidigt försäkringsbolag, stiftelse eller ideell förening. För stiftelse och ideell förening gäller att den inte får vara så kallat. inskränkt skattskyldig, till exempel en idrottsförening.

Utländska bolag inom EES-området behandlas som svenska företag om mottagaren är skattskyldig i Sverige för koncernbidraget. Detsamma gäller om mottagaren är ett svenskt företag med skatterättslig hemvist i ett annat land inom EES.

Varken givare eller mottagare av koncernbidraget får vara ett privatbostadsföretag eller ett investmentföretag.”

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.