Vad är kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln är en metod som kan användas när man ska göra räkenskapsenliga avskrivningar för ett företags inventarier. I praktiken innebär det att inventarierna i ett företag skrivs av helt över fem år, vilket medför en årlig avskrivning om 20 procent.

Mer om kompletteringsregeln

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av tillgångar

Ett företags tillgångar kan delas in i två olika kategorier:

  • Anläggningstillgångar
  • Omsättningstillgångar

Med anläggningstillgångar avses tillgångar som har införskaffats i syfte att stadigvarande användas i verksamheten. Det innebär i korta drag att tillgångarna inte kommer att omsättas under det pågående räkenskapsåret. Motsatsen till anläggningstillgångar kallas för omsättningstillgångar. Dessa ska nämligen förbrukas löpande, säljas eller omvandlas till likvida medel.

 

Avskrivning av anläggningstillgångar

I samband med att anläggningstillgångar bokförs kan företag tillämpa något som kallas för avskrivning. Det innebär i korta drag att utgiften för inköpet fördelas ut över flera år. Den summa som avskrivs ska motsvara vad tillgången har minskat i värde, vilket betraktas som en kostnad för företaget.

 

Varför gör man avskrivningar?

Genom att göra avskrivningar har företag möjlighet att fördela kostnaderna för en tillgång över samma tid som tillgången bidrar till intäkter. Med anledning av detta påverkas inte resultatet lika mycket i samband med att inköpet görs.

 

Avskrivning enligt kompletteringsregeln

Det finns olika sätt att göra avskrivningar på anläggningstillgångar. När kompletteringsregeln tillämpas skrivs inventarierna av under en femårsperiod, vilket ger en årlig avskrivning om 20 procent av anskaffningsvärdet.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.