Vad är goodwill?

Inom näringslivet används termen goodwill för att beskriva värden som överstiger ett företags bokförda värden. Det är en immateriell tillgång som bland annat inkluderar företagets varumärke och rykte.

Mer om goodwill

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Hur uppstår goodwill?

Ett företag kan inneha olika typer av tillgångar. Det kan bland annat handla om finansiella tillgångar och omsättningstillgångar, som används för att täcka de löpande kostnaderna i verksamheten, men även immateriella tillgångar. Det vill säga tillgångar som inte går att ta på. Goodwill är ett exempel på en sådan tillgång.

Till goodwill hör ett företags rykte, varumärke och kundregister. Ett företag som har ett gott rykte, ett starkt varumärke och många nöjda kunder, kan värderas högre än deras faktiska tillgångar. Vid en eventuell försäljning innebär det att försäljningsvärdet överstiger det bokförda värdet.

 

Hur bokförs goodwill?

Goodwill är en immateriell tillgång och ska således bokföras enligt samma principer som andra tillgångar av samma slag. Det bokförs som en immateriell tillgång i balansräkningen. Noterade företag inom EU, som är tvungna att tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards), måste även genomföra så kallade nedskrivningstest för att säkerställa huruvida goodwill-värdet består eller om det måste justeras.

Vid en eventuell bolagsförsäljning ska det köpande företaget bokföra eventuell goodwill i sin balansräkning. Skillnaden mellan det bokförda värdet och försäljningspriset utgör i dessa fall goodwill-värdet.

 

Vad är motsatsen till goodwill?

Motsatsen till goodwill kallas för badwill. Detta kan exempelvis uppstå om företaget ertappas med att göra något olagligt, inte följa god redovisningssed eller gör något annat impopulärt. Vilket i sin tur kan leda till försämrat rykte, minskade intäkter och kundkrets. Goodwill kan således förbytas till badwill. Och det är därför av största vikt att företag arbetar med att upprätthålla sitt goda rykte!

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.