Vad är en fusion?

Inom näringslivet används ordet fusion för att beskriva överlåtelse av ett aktiebolag. I praktiken innebär det att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett annat bolag. Det överlåtande bolaget upplöses och drivs sedan vidare under ett annat bolagsnamn. En fusion kan däremot göras på olika sätt och innefatta olika villkor.

Mer om fusioner

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Fusion – en sammanslagning av två företag

En fusion innebär att minst två företag slås ihop, vanligtvis genom att samtliga tillgångar och skulder förs över till ett av bolagen. Det överlåtande bolaget upplöses sedan utan likvidation. Det är endast aktiebolag som har möjlighet att fusioneras.

 

Fusioner kan ske på olika sätt

När två bolag ska fusioneras kan det däremot ske på olika sätt – antingen via en absorption eller en kombination. Vid en absorption tar ett företag över det andra företagets tillgångar och skulder. Sker fusionen via en kombination skapas istället ett nytt aktiebolaget som tar över tillgångar och skulder från båda företagen.

 

Hur genomförs en fusion?

Att fusionera två eller fler företag kan vara en omfattande process som i korta drag går till på följande sätt:

1. Det första som sker är att styrelsen i de bolag som ska fusioneras upprättar en så kallad fusionsplan. Planen beskriver dels när fusionen är tänkt att ske, men även övriga omständigheter som kan vara relevanta för aktieägare och myndigheter.

2. Därefter granskas planen av revisorer som även ska lämna ett skriftligt utlåtande. Utlåtanden kan bland annat bestå av potentiella risker som revisorerna har upptäckt för borgenärerna i det övertagande bolaget.

3. När fusionsplanen har setts över av revisorerna ska den skickas in och registreras hos Bolagsverket.

4. Styrelsen i respektive bolag ska sedan kalla till en bolagsstämma för att rösta för eller emot fusionen.

5. Om och när fusionsplanen godkänns av bolagsstämmorna ska respektive bolag informera sina borgenärer om beslutet.

6. Sist men inte minst ska det övertagande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.