Vad menas med eget kapital?

Eget kapital är ett begrepp som är vanligt förekommande inom redovisningsvärlden. Det används för att beskriva skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder.

Mer om eget kapital

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Eget kapital – en post i balansräkningen

Den som bedriver en näringsverksamhet i Sverige måste löpande bokföra sina affärshändelser samt upprätta ett årsbokslut innehållandes en balans- och resultaträkning. Eget kapital är en post i balansräkningen.

Enkelt förklarat utgör det egna kapitalet ett företags nettoförmögenhet, d.v.s. skillnaden mellan dess tillgångar och skulder. Det innefattar dels det kapital som ägarna har satt in i företaget men även eventuella vinster som sparats i verksamheten.

 

Bundet och fritt eget kapital

I verksamheter som bedrivs med företagsformen aktiebolag finns det något som heter bundet eget kapital respektive fritt eget kapital.

Det bundna kapitalet utgörs bland annat av aktiekapital och får inte användas för vinstutdelning. Det fria kapitalet utgörs bland annat av föregående års eventuella vinst och kan användas för både utdelningar och investeringar.

I andra verksamheter, exempelvis enskilda firmor och handelsbolag, skiljer man inte på det egna kapitalet på samma sätt som i aktiebolag. Dessa företag har alltid fritt eget kapital, vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet.

 

Faktorer som kan öka och minska det egna kapitalet

Det finns flertalet faktorer som kan påverka ett företags egna kapital positivt eller negativt.

Det egna kapitalet påverkas exempelvis positivt om:

  • Ett företag går med vinst och väljer att bibehålla hela eller delar av kapitalet i företaget
  • Ägarna i ett företag genomför ett kapitaltillskott

Det egna kapitalet påverkas exempelvis negativt om:

  • Ett företag går med förlust
  • Ägarna i ett företag väljer att göra en vinstutdelning

Notera att ovanstående exempel endast gäller aktiebolag.

 

Eget kapital – viktigt i sämre tider

Det egna kapitalet är en viktig komponent för ett företags överlevnad. Inte minst i sämre tider. Skulle det av någon anledning gå sämre för ett företag, exempelvis vid händelse av en lågkonjunktur, är det egna kapitalet essentiellt för att täcka eventuella förluster och eller intäktstapp.

Som företagare är det således viktigt att stärka det egna kapitalet under år som det går bra för verksamheten. Att behålla delar av vinsten i företaget är exempelvis en av åtgärderna som man kan ta för att förstärka det egna kapitalet och öka företagets överlevnadsförmåga.

Här hittar du sju tips som kan hjälpa dig att tackla en lågkonjunktur som företagare.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.