Vad är en balansräkning?

Balansräkningen presenteras i ett företags årsredovisning och visar dess tillgångar, skulder och egna kapital vid ett givet tillfälle. Balansräkningens två delar – tillgångar respektive skulder och eget kapital – bör vara lika stora i samband med bokslutet.

Mer om balansräkningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Svenska företag måste bokföra

Alla som bedriver en näringsverksamhet är bokföringsskyldiga i enlighet med Bokföringslagen (1999:1078). Det innebär att samtliga aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomiska föreningar samt fysiska personer som bedriver en enskild firma, är tvungna att löpande bokföra sina affärshändelser. Vid räkenskapsårets slut måste de även upprätta ett årsbokslut innehållandes en balans- respektive resultaträkning.

 

Vad består en balansräkning av?

I balansräkningen finns det två sidor – tillgångssidan och skuldsidan. Dessa sidor kan även kallas för aktivsidan, som utgörs av ett företags tillgångar, respektive passivsidan, som utgörs av ett företags egna kapital och skulder.

 

Kontona kallas för balanskonton

De konton som ingår i ett företags balansräkning kallas för balanskonton. I BAS-kontoplanen, som de flesta företag använder sig av, utgörs balanskontonumren av 1000–2999. Konton som börjar med en 1:a är tillgångar, medan konton som börjar med en 2:a är skulder och eget kapital.

 

Balansräkningen delas in i debet och kredit

I en balansräkning finns det en debet och kreditsida. Debetsidan visar ett företags tillgångar, vilka utgörs av anläggnings- och omsättningstillgångar. Kreditsidan visar ett företags egna kapital och skulder, inklusive avsättningar och obeskattade reserver.

När tillgångar bokförs ökar de i debet och minskar i kredit, medan skulder ökar i kredit och minskar i debet.

 

Debet- och kreditsidan ska vara i balans

I samband med att ett bokslut uppförs ska debet- och kreditsidan vara lika stora. För att kontrollera detta kan man göra en så kallad balansomslutning.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.