Vad är balanskonton?

Balanskonto är ett begrepp som används för att beskriva de konton som ingår i ett företags balansräkning. Dessa konton delas in i två olika klasser – tillgångskonton, som ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan, och skuldkonton, som ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan.

Mer om balanskonton

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Näringsverksamheter är bokföringsskyldiga

Enligt Bokföringslagen (1999:1078) är alla som bedriver en näringsverksamhet skyldiga att bokföra sina affärshändelser. Det gäller både fysiska och juridiska personer, oavsett företagsform, och inkluderar även föreningar och stiftelser.

 

Så fungerar bokföring

Bokföring handlar i korta drag om att löpande registrera och redovisa olika händelser som sker i ett företag. Det kan exempelvis handla om inköp, försäljningar och andra saker som påverkar företagets ekonomi.

Händelserna, som i bokföringssammanhang kallas för affärshändelser, ska bokföras löpande i en grundbok och huvudbok. I samband med en affärshändelse bokförs måste det även kompletteras med en så kallad verifikation, vilket i korta drag är ett bevis för att händelsen inträffat. Det kan exempelvis handla om ett kvitto eller en faktura.

I slutet av ett räkenskapsår (som vanligtvis innefattar en period om 12 månader) är företag tvungna att upprätta ett årsbokslut, vilket innehåller en balansräkning och en resultaträkning.

 

Balanskonton är konton i balansräkningen

De konton som ingår i ett företags balansräkning kallas för balanskonton och visar ett företags tillgångar, skulder och egna kapital. Majoriteten av de svenska företagen utgår från en standardiserad kontoplan som kallas för BAS.

I BAS-kontoplanen består balanskontonumren av sifferkombinationerna 1000-2999. De konton som börjar på siffran 1 utgörs av tillgångar, medan de konton som början på siffran 2 utgörs av skulder och eget kapital. Konton som börjar på siffrorna 3–8 är så kallade resultatkonton.

 

Balanskonton ska bokföras i debet och kredit

Balanskontona delas upp i två olika klasser:

  • Tillgångskonton ingår i kontoklass 1
  • Skuldkonton ingår i kontoklass 2

När tillgångskonton bokförs ökar de i debet och minskar i kredit, medan skuldkonton ökar i kredit och minskar i debet. I samband med att ett bokslut uppförs ska dessa konton vara i balans, då det tyder på att ett företags tillgångar är lika stora som det egna kapitalet och skulderna.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.