Vad är attest?

Attest innebär att man intygar riktigheten i en uppgift eller i ett dokument. Många företag utser exempelvis en attestansvarig som kontrollerar att medarbetarnas tidrapporter, kvitton och utlägg är korrekta. Det är även vanligt att inköp och fakturor attesteras. Oavsett vilken typ av uppgift eller dokument som ska kontrolleras är det viktigt att attesteringen inte görs av samma person.

Mer om attestering

För dig som önskar mer djupgående information:

 

När görs attesteringen?

Attesteringen av uppgifter och dokument görs alltid innan utbetalning och bokföring. Genom att kontrollera riktigheten i bland annat tidrapporter och fakturor går det att upptäcka och undvika fel som kan bli både tids-, administrations- och kostnadskrävande.

 

Elektronisk attestering

Numera använder sig många företag av olika program för att sköta såväl tidrapporteringen som fakturahanteringen. Dessa program har vanligtvis funktioner som underlättar attesteringen.

 

Attestering av tidrapporter

Det är vanligt att företag utser en attestansvarig som ansvarar för att gå igenom och säkerställa att de lönegrundande uppgifter som medarbetare lämnar in är korrekta. I samband med attesteringen kontrolleras exempelvis att:

  • Den rapporterade tiden stämmer överens med schemalagda tiden
  • Eventuell sjukfrånvaro och VAB är rapporterad på rätt sätt
  • Eventuella reseräkningar och traktamenten är rapporterade på rätt sätt, med tillhörande kvitton
  • Eventuella ÄTA-arbeten som ska faktureras vidare till kund är rapporterade på rätt sätt, med tillhörande kvitton och dokumentation

 

Attestering av fakturor

Likt lönegrundade uppgifter kan även fakturor från inköp behöva attesteras. I samband med attesteringen kontrolleras exempelvis att:

  • Varan eller tjänsten har mottagits och är korrekt levererad
  • Utgifterna är ändamålsenliga för företaget

 

Vad händer om uppgifterna inte stämmer?

När fakturor eller lönegrundade uppgifter attesterats instämmer den attestansvarige att de är korrekta. Om den ansvarige upptäcker felaktigheter ska materialet inte attesteras.

Upptäcker den attestansvarige exempelvis att en medarbetare har rapporterat utlägg som ska ersättas på lönen, men inte har skickat in kvitton för dessa, måste medarbetaren komplettera med dessa uppgifter innan utbetalningen kan ske.

Om det å andra sidan gäller fakturor, och den attestansvarige upptäcker att några av varorna som levererats till företaget är av fel typ, måste man lösa detta med leverantören innan fakturan betalas och bokförs.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.