Vad är en årsredovisning?

Aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. En årsredovisning ska i korta drag innehålla en sammanställning av organisationens räkenskaper och förvaltning.

Mer om årsredovisningar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Vem ska upprätta en årsredovisning?

Samtliga aktiebolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar måste upprätta en årsredovisning. I vissa fall kan även handelsbolag vara tvungna att upprätta en årsredovisning.

 

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Årsredovisningens innehåll regleras i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), och ska bestå av en:

  • Balansräkning – En presentations av företagets tillgångar, skulder och egna kapital vid ett givet tillfälle.

  • Resultaträkning – En sammanställning av företagets intäkter, kostnader och resultat under räkenskapsperioden.
  • Noter – Upplysningar om hur tillgångar och skulder har värderats, hur avskrivningar och nedskrivningar har gjorts samt vad anskaffningsvärdet var för dessa avskrivningar.
  • Förvaltningsberättelse – En beskrivning av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Årsredovisningen ska presenteras på ett överskådligt sätt och ge en rättvis bild av företagets ekonomiska ställning och resultat. Den ska också följa god redovisningssed, vilket innebär att den ska upprättas i enlighet med rådande lagar och praxis.

 

Vad ska man göra med årsredovisningen?

När årsredovisningen har upprättats ska den undertecknas av samtliga styrelsemedlemmar och företagets VD. Aktiebolag och ekonomiska ska även lämna förslag vinst- eller förlustdisposition, vilket innebär att man förtydligar hur eventuell vinst eller förlust ska användas. Därefter ska årsredovisningen skickas in till Bolagsverket för offentliggörande, då det räknas som en offentlig handling.

 

När ska årsredovisningen lämnas in?

Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.