Vad är en anläggningstillgång?

Anläggningstillgång är ett begrepp som används för att beskriva tillgångar, i ett företag, som är avsedda att användas under en längre tid. Det finns dock olika typer av anläggningstillgångar – immateriella-, materiella- och finansiella tillgångar.

Mer om anläggningstillgångar

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Olika typer av anläggningstillgångar

Till anläggningstillgångar räknas tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas inom ett företag. Det innebär i korta drag att tillgångarna inte kommer att omsättas under det pågående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar kan däremot delas in i tre olika kategorier:

 

Immateriella anläggningstillgångar

Till immateriella tillgångar räknas tillgångar som inte går att ta på, det vill säga icke-fysiska tillgångar.

Exempel på immateriella tillgångar i ett företag

  • Företagsnamn
  • Företagslogotyp
  • Patent
  • Upphovsrätter
  • Tillverkningsprocesser

 

Materiella anläggningstillgångar

Till materiella tillgångar räknas tillgångar som går att ta på, det vill säga fysiska tillgångar.

Exempel på materiella tillgångar i ett företag

 

Finansiella anläggningstillgångar

Till finansiella tillgångar räknas tillgångar som är av ekonomisk art.

Exempel på finansiella tillgångar i ett företag

  • Aktier
  • Obligationer
  • Skuldebrev / fordringar

 

Hur värderas anläggningstillgångar?

Beroende på vilket tillgångsslag det gäller och vilka omständigheter som råder, kan värderingen av anläggningstillgångar göras på olika sätt. Vanligtvis utgår man ifrån tillgångens anskaffningsvärde, det vill säga den utgift som företaget har haft för att förvärva eller tillverka tillgången i fråga.

De tillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod skrivs av under dess förväntade livslängd, vilket innebär att anskaffningsvärdet fördelas ut jämnt över hela nyttjandeperioden.

I vissa fall kan det vara så att tillgångar har ökat eller minskat i värde, varpå det kan vara nödvändigt att göra en upp- eller nedskrivning av deras värde.

Uppskrivning innebär att det bokförda värdet på en tillgång ökar till det belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde. Nedskrivning innebär det motsatta, det vill säga att värdet på en tillgång minskar till det belopp som motsvarar tillgångens faktiska värde.

 

Hur bokförs anläggningstillgångar?

Olika anläggningstillgångar ska bokföras i olika konton och kontogrupper, i enlighet med regelverken K3 eller IFRS.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.