Vad är en affärshändelse?

Affärshändelse är ett begrepp som används för att beskriva en ekonomisk transaktion inom ett företag. Alla transaktioner som påverkar företagets resultat, tillgångar, skulder och egna kapital räknas som affärshändelser.

Mer om affärshändelser

För dig som önskar mer djupgående information:

 

Lagens definition av affärshändelser

I bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § definieras affärshändelser enligt följande:

”Alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.”

 

Affärshändelser är detsamma som ekonomiska transaktioner

Enkelt förklarat kan man däremot säga att alla ekonomiska transaktioner som påverkar ett företags tillgångar och resultat räknas som affärshändelser. Så fort det sker en in- och utbetalning från kassan har det förekommit en affärshändelse.

Exempel på affärshändelser

 • Varuinköp
 • Lokalhyra
 • Löneutbetalningar
 • Varuförsäljningar
 • Kundfordringar

 

Samtliga affärshändelser måste bokföras

Synonymt för alla affärshändelser är att de måste bokföras. I samband med detta måste det finnas någon form av dokumentation som verifierar att en ekonomisk transaktion har förekommit. Det kan exempelvis handla om en faktura, ett kvitto eller ett kontoutdrag.

Denna typ av underlag kallas för verifikationer och ska innehålla särskilda uppgifter. Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring (BFNAR 2013:2) 5 kap. 7 § BFL ska en verifikation innehålla följande information:

 • När verifikationen har sammanställts
 • När affärshändelsen har inträffat
 • Vad affärshändelsen avser
 • Belopp
 • Vem som är motpart
 • Verifikationsnummer
 • Övrigt som behövs för att fastställa sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen

Tänk på att lagar och regler kan komma att ändras med tiden.

peter bergkvist tromb

VÅRA PRODUKTER

Blikk – det enkla affärssystemet

Blikk är ett flexibelt system som hjälper ert företag att minska administrationen, spara tid och öka lönsamheten. Boka demo eller testa gratis i två veckor.

resursplanering

BLOGG

Fördjupa dina kunskaper

Här kan du ta del av nyheter, tips och guider som berör Blikk, men även få inspiration och läsa mer om ämnen som tidrapportering, projekthantering och resursplanering.

redovisningsbranschen trender

GUIDE & FAQ

Lär dig mer om Blikk

Här hittar du både guider och FAQ:er om funktionaliteten i vårt system. Du hittar bland annat information som berör tidrapportering och kvittohantering i Blikk.