Ekonomisk ordlista

Inom näringslivet förekommer det många företagsekonomiska termer och begrepp som kan vara svåra att förstå. I vår ordlista hittar du enkla förklaringar på dessa svårbegripliga ord.


A

A conto
A conto är en delbetalning som vanligtvis sker innan en vara har levererats eller en tjänst har blivit utförd. Med andra ord utgör a conto även en förskottsbetalning. Betalningar med a conto förekommer vanligtvis vid höga betalningsbelopp eller långvariga uppdrag.

Läs mer om a conto.

A-skatt
A-skatt är en förkortning för anställningsskatt. En typ av skatt som betalas av anställda och pensionärer. Den som betalar ut lönen – arbetsgivaren eller Pensionsmyndigheten – drar av och betalar in skatten i samband med den månatliga löneutbetalningen.

Läs mer om A-skatt.

Affärshändelse

Affärshändelse är ett begrepp som används för att beskriva en ekonomisk transaktion inom ett företag. Alla transaktioner som påverkar företagets resultat, tillgångar, skulder och egna kapital räknas som affärshändelser.

Läs mer om affärshändelser.

Aktie

En aktie är kort och gott en ägarandel i ett företag med bolagsformen aktiebolag. Om du äger aktier i ett bolag är du således delägare, vilket bland annat innebär att du kan rösta på bolagsstämmor och ta del av utdelningar.

Läs mer om aktier.

Aktiebolag

Aktiebolag är en bolagsform. Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera delägare, så kallade aktieägare. Det som skiljer ett aktiebolag från andra bolagsformer är att företaget utgör en juridisk person, vilket innebär att ägarna normalt sett inte har ett personligt ansvar för bolagets förbindelser.

Läs mer om aktiebolag.

Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör det bundna egna kapitalet i ett företag med bolagsformen aktiebolag. I Sverige finns det, enligt rådande regelverk, krav på att alla aktiebolag måste ha ett aktiekapital om minst 25 000 kronor.

Läs mer om aktiekapital.

Aktiebok

En aktiebok är en förteckning över vilka som äger aktier i ett aktiebolag. Det är företagets styrelse som är ansvariga för att upprätta en aktiebok, som enligt aktiebolagslagen måste finnas i alla företag med denna bolagsform.

Läs mer om aktieböcker.

Aktiv näringsverksamhet

Aktiv näringsverksamhet är ett skattebegrepp. Generellt sett anses en näringsverksamhet vara aktiv om personen som är skattskyldig, det vill säga näringsidkaren, har arbetat i verksamheten minst 500–600 timmar under ett år. Det finns dock vissa undantag där verksamheten kan anses vara aktiv, trots att näringsidkaren inte har arbetat så många timmar.

Läs mer om aktiva näringsverksamheter.

Amortering

Amortering är kort och gott en avbetalning på en skuld, vanligtvis i form av ett lån. En amortering kan avse hela eller delar av skuld-/lånebeloppet.

Läs mer om amortering.

Anläggningstillgång

Anläggningstillgång är ett begrepp som används för att beskriva tillgångar, i ett företag, som är avsedda att användas under en längre tid. Det finns dock olika typer av anläggningstillgångar – immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar.

Läs mer om anläggningstillgångar.

Allokering

Allokering är ett begrepp som används för att beskriva en omfördelning av resurser. Beroende på sammanhanget kan en allokering innefatta olika saker. Det kan exempelvis handla om en omfördelning av tid, pengar eller personal.

Läs mer om allokering.

Anbud

Ett anbud är detsamma som en offert, det vill säga ett affärserbjudande från en part till en annan. Anbud är bindande för anbudsgivaren enligt löftesprincipen. Det innebär att den som lämnar ett anbud är skyldig att utföra det som framgår i anbudsunderlaget, förutsatt att mottagaren har besvarat erbjudandet inom angiven tidsfrist.

Läs mer om anbud.

Automatkontering

Automatkontering är ett begrepp som är vanligt förekommande i bland annat bokföringsprogram. Det innebär att vissa moment i bokföringen automatiseras för att underlätta rutinmässiga och återkommande delar.

Läs mer om automatkonteringar.

Attest

Attest innebär att man intygar riktigheten i en uppgift eller i ett dokument. Många företag utser exempelvis en attestansvarig som kontrollerar att medarbetarnas tidrapporter, kvitton och utlägg är korrekta. Det är även vanligt att inköp och fakturor attesteras. Oavsett vilken typ av uppgift eller dokument som ska kontrolleras är det viktigt att attesteringen inte görs av samma person.

Läs mer om attestering.

Autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att sköta betalningar automatiskt. Med autogiro betalas dina fakturor automatiskt på förfallodagen, förutsatt att pengarna finns på ditt konto. Autogiro lämpar sig bäst för att betala återkommande fakturor såsom försäkringar, bredband, hyra och liknande.

Läs mer om autogiro.

Avkastning

Avkastning är ett ekonomiskt begrepp som används för att beskriva hur mycket en tillgång eller investering har ökat i värde från en tidpunkt till en annan. Om investeringen har minskat i värde kallas det för negativ avkastning.

Läs mer om avkastning.

Avskrivning

Avskrivning är en redovisningsmetod som används för att fördela kostnaden för materiella tillgångar över hela dess ekonomiska livslängd. Beroende på vilken tillgång det gäller och vilket K-regelverk företaget följer, kan olika avskrivningsmetoder tillämpas. Några av metoderna inkluderar linjär-, degressiv-, produktionsberoende- och progressiv avskrivning.

Läs mer om avskrivningar.

Avveckling

Inom näringslivet används begreppet avveckling för att beskriva nedläggningen av ett företag. En företagsverksamhet kan avvecklas på olika sätt, exempelvis genom likvidation, försäljning, fusion, överlåtelse eller konkurs.

Läs mer om avveckling.


B

BIC

BIC är en förkortning för Bank Identifier Code, även kallat BIC-kod på svenska, och är en internationell standard för att identifiera en viss bank. BIC-koder används framförallt om man ska göra eller ta emot betalningar från ett annat land.

Läs mer om BIC-koder.

Balanskonto

Balanskonto är ett begrepp som används för att beskriva de konton som ingår i ett företags balansräkning. Dessa konton delas in i två olika klasser – tillgångskonton, som ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan, och skuldkonton, som ökar på kreditsidan och minskar på debetsidan.

Läs mer om balanskonton.

Balansomslutning

Balansomslutning är ett begrepp som används för att beskriva summan av tillgångssidan eller summan av skulder och eget kapital i ett företags balansräkning.

Läs mer om balansomslutning.

Balansräkning

Balansräkningen presenteras i ett företags årsredovisning och visar dess tillgångar, skulder och egna kapital vid ett givet tillfälle. Balansräkningens två delar – tillgångar respektive skulder och eget kapital – bör vara lika stora i samband med bokslutet.

Läs mer om balansräkningar.

Benchmarking

Benchmarking, eller prestandamätning och riktmärkning som det också kan kallas, handlar om att jämföra sitt företag med andra likvärdiga företag. Målet med denna typ av jämförelser är att lära och inspireras av andra för att kunna förbättra den egna verksamheten. Beroende på vad man vill uppnå kan det vara aktuellt att tillämpa olika jämförelser – exempelvis konkurrensinriktad eller funktionsinriktad benchmarking.

Läs mer om benchmarking.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning innebär att en privatperson eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid, vilket blir synligt i kreditupplysningsföretagens register. Den som har fått en betalningsanmärkning kan bland annat få det svårare att låna pengar samt köpa varor och tjänster på avbetalning.

Läs mer om betalningsanmärkningar.

Betalningsföreläggande

Om någon är skyldig dig pengar och vägrar att betala, kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, som då kan hjälpa dig att driva in skulden.

Läs mer om betalningsförelägganden.

Bokslut

Alla företag, oavsett bolagsform, måste upprätta ett bokslut vid räkenskapsårets slut. Bokslutet innehåller en sammanställning av företagets löpande bokföring under året. Syftet med bokslutet är att få en bättre uppfattning om hur det har gått för företaget och vilka förutsättningar som finns inför det kommande året.

Läs mer om bokslut.

Borgensman

Borgensman är ett begrepp som används för att beskriva en person som går i borgen för en skuld, vanligtvis för en annan låntagare. Med andra ord åtar sig en borgensman att betala tillbaka lånet och eventuella avgifter om låntagaren, av någon anledning, inte längre klarar av att amortera.

Läs mer om borgensman.

Borgenär

Den som lånar ut pengar till någon kallas för borgenär. En annan vanlig benämning är fordringsägare.

Läs mer om borgenär.

Break-even

Break-even kan översättas till nollpunkt på svenska. När man pratar om break-even inom näringslivet syftar man vanligtvis på att ett företags intäkter och kostnader är lika stora, vilket innebär att man gör ett nollresultat (varken vinst eller förlust).

Läs mer om break-even.

Brutet räkenskapsår

Räkenskapsår är den period som ett företag ska upprätta sin årsredovisning för. Ett räkenskapsår som inte följer det vanliga kalenderåret, 1 januari till den 31 december, kallas för brutet räkenskapsår.

Läs mer om brutna räkenskapsår.

Bruttomarginal

Bruttomarginal är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags omsättning som är kvar efter att kostnader för verksamheten har dragits bort. Till dessa kostnader hör exempelvis inköp- och tillverkningskostnader. Bruttomarginalen anges alltid i procent. Ju högre bruttomarginal, desto bättre är det för företaget.

Läs mer om bruttomarginal.

Bruttovinst

Bruttovinst, eller bruttoresultat som det också kan kallas, är ett nyckeltal som visar ett företags resultat före avdrag för kostnader. Till dessa kostnader hör exempelvis avskrivningar, rörelsekostnader, finansnetto och skatter.

Läs mer om bruttovinst.

Budget

Enkelt förklarat kan man säga att en budget är en ekonomisk prognos för framtida affärshändelser. I praktiken är däremot budgeteringen ett komplext område. Beroende på vilken bolagsform man driver och vad man vill uppnå, kan budgeteringen ske på olika sätt.

Läs mer om budget.


C

Checkkredit

Checkkredit, eller kontraktskredit som det också kan kallas, innebär att man löpande kan låna pengar upp till ett visst gränsbelopp. En stor fördel med checkkrediter är att man endast behöver betala ränta på det beloppet man har utnyttjat. Företag med ojämna kassaflöden kan exempelvis använda checkkrediter för att öka sitt rörelsekapital och möta de kortsiktiga behoven.

Läs mer om checkkrediter.

Courtage

Courtage, eller kommission som det också kan kallas, är den avgift som du betalar när du handlar med börsnoterade aktier.

Läs mer om courtage.


D

Debiteringsgrad

Debiteringsgrad, eller beläggningsgrad som det också kan kallas, är ett nyckeltal som visar debiterad tid i förhållande till totalt antal arbetstimmar. Detta nyckeltal används vanligtvis av konsult- och tjänsteföretag som debiterar sina kunder efter arbetad tid. Debiteringsgraden kan mätas individuellt, på gruppnivå eller för samtliga anställda på företaget.

Läs mer om debiteringsgrad.

Deflation

Deflation är motsatsen till inflation. Med andra ord innebär det att den allmänna prisnivån i ett land minskar till följd av en minskad penningmängd. Den minskade penningmängden leder i sin tur till att värdet hos pengarna ökar.

Denuntiation

När ett skuldebrev ska överlåtas från en långivare till en annan, måste låntagaren meddelas om detta. Och det är alltså detta meddelande som kallas för en denuntiation.

Derivat

Derivat är ett samlingsnamn som används för att beskriva värdepapper som innehåller underliggande tillgångar såsom aktier, valutor, räntor och råvaror. Exempel på sådana värdepapper inkluderar optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är komplexa instrument som framförallt handlas av professionella investerare och investmentbanker.

Devalvering

Devalvering är en valutapolitisk åtgärd som innebär att ett lands valuta nedskrivs i förhållande till andra valutor. Syftet med en devalvering är att öka landets konkurrenskraft. På kort sikt påverkar en devalvering landets export på ett positivt sätt. Med andra ord blir det lättare att sälja varor till andra länder.

Direktavkastning

Direktavkastning är ett nyckeltal som visar avkastningen på en investering. Det används vanligtvis för att beräkna hur hög utdelningen i ett företag är i förhållande till aktiekursen, men kan även användas för att beräkna driftnettot på en fastighet i förhållande till fastighetens förvärvspris.

Läs mer om direktavkastning.

Disponibel inkomst

Disponibel inkomst är den del av en persons eller ett hushålls inkomst som kan användas till privat konsumtion och sparande. Med andra ord den inkomst som återstår efter skatt.

Diversifiering

Diversifiering är ett begrepp som används inom både näringslivet och värdepappershandel. Ett företag kan exempelvis diversifiera sig genom att bredda sitt produktutbud och därigenom öka sin lönsamhet samt bli mindre konjunkturkänsliga. När det kommer till diversifiering inom värdepappershandel syftar man på att investera i flera aktier, vanligtvis företag som är verksamma i olika branscher, för att därigenom sprida riskerna och hantera konjunktursvängningar bättre.

Läs mer om diversifiering.

Dubbel bokföring

Dubbel bokföring är en internationell bokföringsstandard som innebär att man bokför affärshändelser i två konton – debet och kredit. Summan i de två kontona ska alltid balansera, vilket bland annat medför att man får ett självkontrollerande system som borgar för att pengar inte kan uppstå eller försvinna utan någon anledning. Det är däremot ingen garanti för att fel inte kan uppstå.

Läs mer om dubbel bokföring.


E

E-bokföring

Enligt svensk lag är alla företag, oavsett bolagsform, skyldiga att bokföra samtliga affärshändelser. När detta görs i ett molnbaserat mjukvaruprogram brukar det kallas för e-bokföring.

Läs mer om e-bokföring.

E-faktura

En elektronisk faktura, eller e-faktura som det också kan kallas, är detsamma som en vanlig faktura, med enda skillnaden att den skickas digitalt. Mottagaren kan sedan se och betala fakturan via sin dator eller mobil.

Läs mer om e-fakturor.

EDI

EDI är en förkortning för Electronic Data Interchange, vilket är en metod som används för att föra över information på elektronisk väg. Informationen kan innefatta allt från fakturor till orderbekräftelser och lagersaldon.

Effektiv ränta

Effektiv ränta är ett begrepp som används för att beskriva den totala kostnaden för ett lån under en ettårsperiod. Detta inkluderar alltså räntekostnader men även uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra eventuella avgifter som kan vara kopplade till lånet.

Läs mer om effektiv ränta.

Eget kapital

Eget kapital är ett begrepp som är vanligt förekommande inom redovisningsvärlden. Det används för att beskriva skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder.

Läs mer om eget kapital.

Eget uttag

Eget uttag är ett begrepp som används när en ägare till ett företag tar ut kontanter, varor, inkomst eller egendom från bolaget.

Läs mer om egna uttag.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en företagsform vars mål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar och företräds av en styrelse. Alla som vill kan bli medlem i en ekonomisk förening. Medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten, antingen som konsumenter, andra förbrukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att utnyttja föreningens tjänster.

Enskild firma

Enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det formellt heter, är en företagsform som drivs av en enskild person. Till skillnad från många andra företagsformer är en enskild firma ingen juridisk person, vilket innebär att företagaren är personligt ansvarig för näringsverksamhetens avtal och skulder.

Ekonomisk livslängd

Ekonomisk livslängd är ett begrepp som är vanligt förekommande när man ska göra en investeringskalkyl. Kortfattat kan man säga att den ekonomiska livslängden är den tid som en investering bedöms vara ekonomiskt lönsam för ett företag.

Läs mer om ekonomisk livslängd.

Emission

Emission, eller nyemission som det också kan kallas, innebär att ett företag ger ut nya aktier, antingen till befintliga eller nya ägare (alternativt både och). Anledningen till att man gör en nyemission är för att få in mer kapital.

Läs mer om emissioner.

Export

Export innebär att man skickar en vara till ett land, vanligtvis i samband med en försäljning.

Läs mer om export.

Extern redovisning

Extern redovisning handlar om att sammanställa information om företagets affärshändelser under en viss period. Precis som namnet antyder riktar sig informationen till externa intressenter. Till dessa hör exempelvis aktieägare, långivare och investerare men även myndigheter som Skatteverket.

Läs mer om extern redovisning.


F

F-skatt

Om du bedriver näringsverksamhet kan du skicka in en ansökan för F-skatt hos Skatteverket. Om du blir godkänd för F-skatt innebär det att du själv sköter inbetalningen av dina skatter och avgifter.

Läs mer om F-skatt.

FA-skatt

Om du bedriver näringsverksamhet på sidan av ditt vanliga jobb, kan du skicka in en ansökan för FA-skatt hos Skatteverket. Om du blir godkänd för FA-skatt innebär det att du har en F-skattsedel som används för det egna företaget (du betalar själv in skatter och avgifter på inkomster i näringsverksamheten) samt en A-skattsedel (arbetsgivaren gör skatteavdrag och betalar arbetsgivaravgifter för inkomsten från anställningen).

Läs mer om FA-skatt.

Factoring

Factoring är en tjänst som mestadels erbjuds av finansbolag och vissa banker. I korta drag innebär factoring att ett företag säljer, eller belånar, fakturor till ett finansbolag. Den stora fördelen med att sälja fakturor är att man får betalt direkt. Man slipper alltså invänta kundernas betalning, som annars kan dröja 10–120 dagar. Factoring passar företag som snabbt vill förbättra sin likviditet och sitt kassaflöde.

Läs mer om factoring.

Faktura

En faktura är ett dokument som innehåller ett betalningskrav från en part till en annan. De ställs antingen ut från ett företag till ett annat, eller till en privatperson. För att en faktura ska vara giltig är det viktigt att den innehåller rätt uppgifter, vilket bland annat inkluderar datum då fakturan är utfärdad, fakturanummer samt information om köpare och säljare respektive varorna eller tjänsterna som tillhandahålls av säljaren.

Fakturatolkning

Fakturatolkning är en funktion som återfinns i bland annat bokföringsprogram. Det innebär att en mjukvara läser av och tolkar informationen på en faktura. Uppgifterna som kan tolkas inkluderar exempelvis leverantör, fakturanummer, summa och moms. I vissa fall kan även mjukvaran föreslå hur fakturorna ska bokföras. Denna typ av lösning används vanligtvis för att minska den manuella hanteringen av leverantörsfakturor.

Faktureringsmetoden

Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär fakturor bokförs vid två tillfällen – när fakturan utfärdas av leverantören eller tas emot av kunden och när fakturan betalas in. Denna metod används huvudsakligen av större företag och gör det möjligt att få en bättre överblick av det ekonomiska måendet och resultatet.

Läs mer om faktureringsmetoden.

Fasta kostnader

Fasta kostnader är en term som är vanligt förekommande inom bokföring och kalkylering. Det som definierar fasta kostnader är att de är konstanta. Med andra ord förändras de inte beroende på faktorer som antal tillverkade enheter eller antal sålda produkter. Exempel på fasta kostnader inkluderar lokalhyra, lön för tillsvidareanställd personal samt ränteutgifter på lån med bunden ränta. Det bör dock tilläggas att man kan dela in fasta kostnader i tre kategorier – helt fasta kostnader, driftsbetingade fasta kostnader och halvfasta kostnader.

Läs mer om fasta kostnader.

FIFO

FIFO är en förkortning för First In First Out. Det är en lagervärderingsprincip som innebär att produkter som köpts in till lagret först också ska lämna lagret först.

Läs mer om FIFO-metoden.

Fission

Inom näringslivet används ordet fission för att beskriva delning av ett aktiebolag. Delningen kan ske antingen helt eller delvis. I praktiken innebär det att ett företags tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande bolag. Det bör däremot tilläggas att en fission kan göras på olika sätt och innefatta olika villkor.

Läs mer om fissioner.

Fordran

Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en långivare (borgenär) och en låntagare (gäldenär). Det innebär alltså att en part är skyldig en annan pengar. Om du driver näringsverksamhet och säljer en produkt eller tjänst via exempelvis faktura, har du en fordran på köparen till denne har betalat.

Läs mer om fordringar.

Fusion

Inom näringslivet används ordet fusion för att beskriva överlåtelse av ett aktiebolag. I praktiken innebär det att ett företag tar över alla tillgångar och skulder från ett annat bolag. Det överlåtande bolaget upplöses och drivs sedan vidare under ett annat bolagsnamn. En fusion kan däremot göras på olika sätt och innefatta olika villkor.

Läs mer om fusioner.

Förbrukningsinventarier

Till förbrukningsinventarier hör inventarier som har ett lågt värde och eller en kort livslängd. Med lågt värde syftar man i dessa fall på inventarier som kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Detta belopp kan ändras med tiden men uppgår under 2022 till 48 300 kronor, vilket innebär att förbrukningsinventarier inte får vara värd mer än 24 150 kronor. Med kort livslängd syftar man i dessa fall på inventarier som har en livslängd på kortare än 3 år men längre än 1 år. Exempel på förbrukningsinventarier inkluderar städutrustning och datortillbehör.

Läs mer om förbrukningsinventarier.

Förenklat årsbokslut

Alla företag, oavsett bolagsform, måste varje år upprätta ett bokslut. Enskilda näringsidkare och handelsbolag med en omsättning som understiger 3 miljoner kan upprätta ett förenklat bokslut, vilken innehåller en balans- och resultaträkning.

Läs mer om förenklade årsbokslut.

Företagsform

Företagsform, eller bolagsform som det också kan kallas, är den juridiska form som ett företag drivs i. Olika företagsformer kan omfattas av olika regler och villkor. De vanligaste företagsformerna i Sverige inkluderar aktiebolag, enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomisk förening.

Läs mer om företagsformer.

Förmån

Förmån är ett samlingsnamn som används för att beskriva alla de ersättningar en anställd kan få av sin arbetsgivare, utöver lön. Exempel på förmåner inkluderar företagshälsovård, frisk- och sjukvård samt privata resor i en företagsbil.

Läs mer om förmåner.

Förmånsbeskattning

All ersättning som en anställd får av sin arbetsgivare, utöver lön, räknas som en förmån. Det kan exempelvis handla om frisk- och sjukvård eller en tjänstebil. Många av dessa förmåner ska beskattas av förmånstagaren, det vill säga den anställda.

Läs mer om förmånsbeskattning.

Förmånsvärde

Om en anställd får en förmån av sin arbetsgivare, utöver lön, är denne tvungen att betala skatt för dessa. Det kan exempelvis handla om frisk- och sjukvård eller en tjänstebil. Förmånen innebär en besparing för den anställde i och med att han eller hon slipper bekosta den privat. Förmånsvärde används för att beskriva denna besparing och är också det belopp som är skattepliktigt för den anställde.

Läs mer om förmånsvärde.

Förskottsbetalning

En förskottsbetalning innebär att en kund betalar för en vara eller tjänst innan den har levererats eller utförts. Det är exempelvis vanligt att företag kräver förskottsbetalning av kunder med låg kreditvärdighet.

Läs mer om förskottsbetalningar.

Förskottssemester

Som anställd har man rätt till semesterledighet. För att få ersättning under semesterdagarna måste man däremot ha jobbat in dessa. En del arbetsgivare kan däremot erbjuda förskottssemester, vilket innebär att nyanställda får betalda semesterdagar i förskott. Om så är fallet blir den anställde vanligtvis återbetalningsskyldig när man avslutar sin anställning.

Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en del av årsredovisningen och måste presenteras av aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en beskrivning av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Läs mer om förvaltningsberättelser.


G

Garanti

När ett företag säljer varor är det inte ovanligt att de lämnar en garanti. Det innebär att de åtar sig att reparera, kompensera eller göra en återbetalning om produkten skulle bli defekt eller trasig. En garanti är däremot bara giltig under en begränsad period.

GLN-nummer

GLN är en förkortning för Global Location Number. Det är en sorts lokaliseringsnummer som företag kan använda för att lokalisera särskilda platser i en leveranskedja. GLN-nummer kan exempelvis användas för att hitta filialer, fakturamottagare, myndigheter eller IT-system som finns i leveranskedjan.

God redovisningssed

God redovisningssed innebär att ett företags redovisning ska utföras i enlighet med rådande lagar och rekommendationer samt med god praxis.

Läs mer om god redovisningssed.

Goodwill

Inom näringslivet används termen goodwill för att beskriva värden som överstiger ett företags bokförda värden. Det är en immateriell tillgång som bland annat inkluderar företagets varumärke och rykte.

Läs mer om goodwill.

Grossist

Företag som köper in stora volymer av varor, vanligtvis direkt från producenter men även från olika återförsäljare, för att sedan sälja dessa till andra företag, kallas för grossister.

Läs mer om grossister.

Grundavdrag

De avdrag som kan göras direkt från inkomster på exempelvis lön och arvoden i samband med skattedeklarationen, kallas för grundavdrag.

Gäldenär

Gäldenär är ett juridiskt begrepp som används för att beskriva någon, en privatperson eller ett företag, som står i skuld till en annan part. Om du exempelvis lånar pengar av en bank, antingen i egenskap av privatperson eller näringsidkare, är du en gäldenär.

Läs mer om gäldenärer.


H

Handelsbolag

Handelsbolag är en typ av bolagsform. Ett handelsbolag måste drivas av minst två bolagsmän (delägare) som antingen kan vara fysiska eller juridiska personer. Det som skiljer ett handelsbolag från en del andra företagsformer är att bolagsmännen är personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Hemtagningskostnader

Hemtagningskostnader används när ett företag ska göra ekonomiska kalkyler. Till hemtagningskostnader hör alla de kostnader som företaget får betala för att ta hem en vara, exempelvis frakt- och tullavgifter, spedition samt försäkring.

Läs mer om hemtagningskostnader.

Holdingbolag

Ett holdingbolag, eller förvaltnings- eller moderbolag som det också kan kallas, är ett företag som äger aktier och andelar i andra företag.

Läs mer om holdingbolag.

Humankapital

Humankapital är en del av ett företags immateriella resurser. Till denna typ av kapital hör exempelvis de anställdas färdigheter, kompetenser och utbildningar.

Läs mer om humankapital.

Huvudbok

Huvudbok är ett begrepp som är vanligt förekommande inom redovisning. I en huvudbok registreras och presenteras ett företags samtliga affärshändelser under en särskild period. Händelserna ska presenteras i systematisk ordning.

Läs mer om huvudböcker.

Högkonjunktur

Det rådande ekonomiska läget i ett land (konjunkturen) påverkas av flera faktorer, däribland arbetslöshet, tillväxt och inflation. När det råder högkonjunktur är såväl sysselsättningsgraden som tillväxttakten hos företag hög. Med andra ord är det ekonomiska läget gott.


I

IBAN

IBAN är en förkortning för International Bank Account Number. Det är en internationell standard som används för att identifiera bankkonton vid internationella transaktioner. Ett IBAN-nummer består av upp till 32 tecken som inkluderar en landskod, två kontrollsiffror och ett bankkonto-nummer.

Immateriella tillgångar

En immateriell tillgång är en förmögenhetsrättslig tillgång som inte finns i fysisk form. Immateriella tillgångar kan delas in i fyra olika kategorier – patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt.

Läs mer om immateriella tillgångar.

Import

Import innebär att en vara förs in till ett land till ett annat, vanligtvis i samband med köp. Om du köper en produkt från USA importerar du den alltså till Sverige.

Läs mer om import.

Ingående balans

Ingående balans, även förkortat IB, är en del av ett företags balansrapport. Den ingående balansen visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder i början av ett nytt räkenskapsår.

Läs mer om ingående balans.

Ingående behållning

Ingående behållning är en term som används när man ska göra en likviditetsbudget. Det är detsamma som ingående likvida medel och anger hur mycket pengar ett företag har när man startar en period i likviditetsbudgeten.

Läs mer om ingående behållning.

Ingående moms

Moms är en förkortning för mervärdesskatt. Det är en skatt som betalas vid handel med varor. När ett företag köper in produkter är de tvungna att betala ingående moms. Eftersom denna moms fås tillbaka räknas det däremot inte som en kostnad.

Läs mer om ingående moms.

Inflation

Inflation är motsatsen till deflation. Det innebär att priserna på varor och tjänster stiger i snabbare takt än konsumenternas inkomster, vilket resulterar i att man får mindre för samma summa pengar. Med andra ord minskar pengarnas värde.

Läs mer om inflation.

Inkasso

När ett företag eller en privatperson inte betalar sina skulder, exempelvis lån och fakturor, kan den som man är skyldig pengar (borgenären) anlita ett så kallat inkassoföretag för att driva in sitt betalningskrav. Inkassoföretagets uppgift är alltså att få gäldenären att betala.

Inkuransavdrag

Inkuransavdrag är en slags värdeminskning av ett företags varulager till följd av en defekt, föråldrad eller svårsåld produkt.

Läs mer om inkuransavdrag.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration, eller självdeklaration som det också kan kallas, är en blankett där både privatpersoner och juridiska personer fyller i ekonomiska uppgifter om förra årets inkomster. När deklarationen har fyllts i lämnas den in till Skatteverket, som använder uppgifterna för att räkna ut vilken skatt man ska betala.

Internredovisning

Redovisning handlar om att dokumentera och sammanställa ett företags ekonomiska information, för att därigenom få en bättre uppfattning om dess ekonomiska ställning och resultat. Internredovisning syftar till att sammanställa information som är relevant för ett företags interna intressenter.

Läs mer om internredovisning.

Intäkt

Intäkt är ett begrepp som förekommer inom bokföring. Det är en så kallad periodiserad inkomst, vilket innebär att en intäkt redovisas för den period den avser. Intäkterna motsvarar således värdet av periodens försäljning.

Läs mer om intäkter.

Inventarier

Tillgångar som ett företag köper in för att använda i verksamheten kallas för inventarier. Till inventarier hör exempelvis verktyg, möbler, datorer och annan teknisk utrustning.

Läs mer om inventarier.

Inventering

Inventeringar är vanligt förekommande i butiker och lager. Det innebär att man räknar och registrerar samtliga varor för att säkerställa att de stämmer överens med kassarapporter eller lagervärdeslistor.

Läs mer om inventering.

Investering

När man pratar om investeringar syftar de flesta på en ekonomisk satsning som görs med förhoppningen att få framtida avkastning i form av exempelvis ränta eller värdeökning. Utöver pengar kan man även investera tid eller energi.

Läs mer om investeringar.

Investmentbolag

Ett investmentbolag är ett företag vars affärsidé är att köpa, äga och sälja aktier i andra bolag, för att därigenom skapa avkastning.


J

Joint venture

Joint venture innebär att minst två företag bildar ett gemensamt bolag.

Läs mer om joint venture.

Juridisk person

En juridisk person kan vara ett företag eller en organisation som har samma juridiska rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. Det innebär exempelvis att en juridisk person har möjlighet att ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder.

Läs mer om juridiska personer.

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital, även förkortat JEK, är ett nyckeltal som visar ett företags beskattade egna kapital.

Läs mer om justerat eget kapital.

Jäv

Jäv uppstår exempelvis när en beslutsfattare kan vara partisk eller om det finns andra omständigheter som kan rubba förtroendet för personen i fråga.


K

Kalkylränta

Kalkylränta är en räntesats som kan användas på olika sätt. Den används dels av banker och andra långivare för att beräkna hur höga räntekostnader en bolånekund klarar av att betala om räntan skulle höjas, men kan även användas för att uttrycka avkastningskrav på investerat kapital.

Kapital

Inom näringslivet används begreppet kapital för att beskriva ett företags resurser. Det finns olika typer av kapital – realkapital, finansiellt kapital, humankapital och immateriellt kapital.

Läs mer om kapital.

Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring är en typ av sparform som lämpar sig bäst för långvarigt sparande. Det finns olika typer av kapitalförsäkringar, som alla har olika villkor och avgifter. En av de stora fördelarna med kapitalförsäkringar är däremot att du inte behöver betala någon kapitalvinstskatt.

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott förekommer inom bostadsrättsföreningar och innebär att hela eller delar av föreningens lån läggs över på medlemmarna som privata lån. Detta medför i sin tur att medlemmarna kan göra ett skatteavdrag på 30 procent, vilket leder till minskade boendekostnader.

Kassabok

Alla företag, oavsett bolagsform, ska bokföra sina affärshändelser i en fysisk eller digital kassabok.

Läs mer om kassaböcker.

Kassaflöde

Kassaflöde, även kallat betalningsströmmar, är ett begrepp som används för att beskriva ett företags in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Genom att subtrahera in- och utbetalningar får man en uppfattning om hur stor del av företagets likvida medel som finns kvar i kassan efter att alla transaktioner gjorts. Ju större andel likvida medel som finns kvar i kassan, desto bättre är kassaflödet.

Läs mer om kassaflöden.

Kassalikviditet

Kassalikviditet är ett ekonomiskt nyckeltal som visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt.

Läs mer om kassalikviditet.

Kassaregister

Kassaregister används vid försäljning av varor och tjänster. Det syftar på den apparat eller system som används för att registrera försäljningar som betalas med exempelvis kontanter eller kontokort. Alla företag måste inneha ett certifierat kassaregister som uppfyller Skatteverkets krav.

Läs mer om kassaregister.

Kommanditbolag

Kommanditbolag, även förkortat KB, är en bolagsform. Ett kommanditbolag måste ha minst två bolagsmän. En av de sakerna som är unikt med kommanditbolag är att minst en bolagsman har ett begränsat ansvar och minst en bolagsman som har obegränsat ansvar. Den eller de bolagsmän som har ett obegränsat ansvar är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.

Kompletteringsregeln

Kompletteringsregeln är en metod som kan användas när man ska göra räkenskapsenliga avskrivningar för ett företags inventarier. I praktiken innebär det att inventarierna i ett företag skrivs av helt över fem år, vilket medför en årlig avskrivning om 20 procent.

Läs mer om kompletteringsregeln.

Koncern

En koncern utgörs av en konstellation av bolag som är förenade genom ägande. De består vanligtvis av ett moderbolag, som sedermera äger aktier och har inflytande över andra företag. Dessa brukar kallas för dotterbolag.

Läs mer om koncerner.

Koncernbidrag

Koncernbidrag innebär att man flyttar pengar mellan bolag inom samma koncern. Anledningen till att man gör denna typ av transaktioner är för att utjämna resultatskillnader.

Läs mer om koncernbidrag.

Konjunktur

Konjunktur är ett begrepp som används för att beskriva det ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Vanligtvis syftar man på tillståndet i ett lands ekonomi. När man tittar på konjunkturen i ett land brukar man bland annat ta hänsyn till variabler som arbetslöshet, tillväxt och inflation.

Konsolidering

Konsolidering är ett begrepp som kan innebära olika saker. Det kan dels användas för att beskriva ett tillstånd på aktiemarknaden, där en aktie rör sig i sidled, dels inom koncernredovisning, där man syftar på att två eller flera bolag slås ihop till ett företag.

Läs mer om konsolideringar.

Kontantmetoden

Kontantmetoden är en förenklad bokföringsmetod som används av enskilda näringsidkare och mindre företag som omsätter mindre än tre miljoner kronor årligen. Denna metod brukar även kallas för bokslutsmetoden och innebär i praktiken att inkomster och utgifter bokförs i samband med in- och utbetalningar.

Läs mer om kontantmetoden.

Kontering

Kontering innebär att man bokför en affärshändelse och noterar vad som hänt i företaget. Med andra ord att man för in kostnader och intäkter på olika konton.

Läs mer om kontering.

Kontoklass

När man ska bokföra affärshändelser i ett företag ska liknande händelser registreras på ett och samma konto. Dessa konton är indelade i olika klasser och utgörs vanligtvis av kontoklass 1 (för tillgångar), kontoklass 2 (för skulder), kontoklass 3 (för intäkter) och kontoklass 4-8 (för kostnader).

Läs mer om kontoklasser.

Kontokredit

En kontokredit är typ av lån som fungerar likt ett kreditkort, vilket innebär att du endast behöver betala ränta på lånebeloppet. Precis som namnet antyder är krediten kopplad till ett konto.

Kontoplan

Kontoplan är ett begrepp som används inom bokföring. Det är kort och gott en förteckning över alla de konton som ett företag använder i sin bokföring. De allra flesta företag använder sig av en standardiserad kontoplan som kallas för BAS.

Läs mer om kontoplaner.

Kredit

Kredit är ett begrepp som kan innebära olika saker. Det förekommer exempelvis inom bokföring, där det utgör den ena sidan av ett konto, men det kan även användas för att beskriva en form av lån.

Kreditfaktura

Om en ursprunglig faktura av någon anledning behöver korrigeras, exempelvis på grund av ett felaktigt belopp har angetts eller att det har varit brister i den produkt eller tjänst som lovats, är man tvungen att skicka ut en kreditfaktura. Vad en kreditfaktura ska innehålla är bestämt i lag.

Kundfordran

När ett företag har levererat en produkt eller utfört en tjänst men inte fått betalt för detta, uppkommer en kundfordran. Fordran kvarstår till dess att kunden har betalat.

Läs mer om kundfordringar.


L

Lagervärdering

Lagervärdering innebär att man gör en värdering av de materiella tillgångar som ska säljas eller användas i produktionen av varor eller tjänster. När man gör en lagervärdering kan man använda sig av olika värderingsmetoder. De tre vanligaste är LVP (lägsta värdets principen), FIFO (first in, first out) och LIFO (last in, first out).

Läs mer om lagervärderingar.

Leasing

Leasing är ett sätt att finansiera fordon, maskiner och inventarier. Det finns två olika typer av leasing – finansiell och operationell leasing.

Leverantör

Ett företag som säljer en produkt till någon annan, ett företag eller en privatperson, kallas för leverantör.

Läs mer om leverantörer.

Leverantörsreskontra

Reskontra är ett begrepp som används inom bokföring. Det avser en specifik del av bokföringen där man samlar information om fakturor, löner och påminnelser. Leverantörsreskontra innehåller detaljerad information om inkommande fakturor från ett företags leverantörer.

Läs mer om leverantörsreskontra.

LIFO

LIFO är en metod som används vid varulagervärderingar. Det är en förkortning från engelskans last in first out och innebär att den varan som kom in sist ska förbrukar först.

Läs mer om LIFO-metoden.

Likvida medel

Med likvida medel menas tillgångar i ett företag som kan användas direkt. Framförallt syftar man på tillgångar i form av pengar, men i vissa fall kan även kundfordringar räknas som likvida medel.

Läs mer om likvida medel.

Likvidation

Likvidation är ett sätt att avsluta ett aktiebolag. En likvidation kan antingen vara frivillig eller tvingande. Beslut om en frivillig likvidation tas av ett företags styrelse i samband med en bolagsstämma. Beslut om en tvångslikvidation tas av Bolagsverket eller en allmän domstol, om de anser att ett företag inte uppfyller de krav som finns på aktiebolag.

Läs mer om likvidationer.

Likviditet

Likviditet är ett begrepp som används för att beskriva ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Ju mer likvida medel ett företag har, desto bättre är likviditeten.

Läs mer om likviditet.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget upprättas vanligtvis i början av ett räkenskapsår eller i början av en månad. Budgeteten innehåller de likvida medel som finns vid uppförandet samt kommande in- och utbetalningar. Syftet är att få en bättre uppfattning av ett företags kassaflöde och säkerställa att man har tillräckligt med likvida medel för att täcka utgifterna.

Läs mer om likviditets budgetar.

Lågkonjunktur

Konjunktur är ett begrepp som används för att beskriva det ekonomiska tillståndet i en ekonomi. Vanligtvis syftar man på tillståndet i ett lands ekonomi. När man tittar på konjunkturen i ett land brukar man bland annat ta hänsyn till variabler som arbetslöshet, tillväxt och inflation. När det råder lågkonjunktur är arbetslösheten hög samtidigt som produktionstillväxten och hushållens konsumtion är låg.

Läs mer om lågkonjunkturer.

Långivare

Den som lånar ut pengar till någon annan kallas för långivare.

Läs mer om långivare.

Lönsamhet

Lönsamhet används vanligtvis för att beskriva ett företag som går med vinst. Med andra ord ett företag som har större intäkter än kostnader.

Läs mer om lönsamhet.

Löpande bokföring

Löpande bokföring innebär i korta drag att affärshändelser ska bokföras i kronologisk ordning och senast vid en viss tidpunkt. Kontanta in- och utbetalningar ska i regel bokföras senast påföljande arbetsdag medan övriga affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.

Läs mer om löpande bokföring.


M

Moms

Moms, eller mervärdesskatt som är det fullständiga namnet, är en skatt som tas ut vid köp av produkter och tjänster. För privatpersoner är momsen vanligtvis inräknad i priset, vilket medför att man inte tänker på det särskilt mycket. Till skillnad från näringsidkare, som är tvungna att deklarera och betala moms.

Läs mer om moms.

Momsdeklaration

Företag som är momsregistrerade är tvungna att redovisa sin in- och utgående moms till Skatteverket. Detta görs via en momsdeklaration. Hur ofta man är tvungen att redovisa sin moms kan variera mellan olika företag. En del företag momsdeklarerar en gång per år medan andra gör det kvartals- eller månadsvis.

Läs mer om momsdeklarationer.

Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer, eller momsnummer, är ett unikt serienummer som alla momsregistrerade företag innehar. Internationellt kallas det för VAT-nummer.

Läs mer om momsregistreringsnummer.


N

Nettolön

Nettolön är den lön som betalas ut till anställdas konto varje månad, det vill säga efter att alla skatter och avgifter har dragits av. I vardagligt tal kan man säga att det är lönen efter skatt.

Nettoomsättning

Nettoomsättning är ett företags försäljningsintäkter efter avdrag för eventuella rabatter respektive moms och andra skatter.

Läs mer om nettoomsättning.

Nominell ränta

Nominell ränta är ett begrepp som används för att beskriva den räntesats man är tvungen att betala till en långivare när man tecknar ett lån. I den nominella räntan ingår däremot inga uppläggningsavgifter, aviavgifter eller andra avgifter som kan påverka din lånekostnad.

Läs mer om nominell ränta.

Nominellt värde

Nominellt värde är ett begrepp som kan användas i flera sammanhang. Det innebär att ordets innebörd kan variera. När man pratar om nominellt värde i allmänhet avser det vanligtvis ett aktuellt pris, exempelvis för en produkt, utan hänsyn till inflation. Nominellt värde används även inom aktiehandel, där det avser aktiens ursprungsvärde.

Läs mer om nominella värden.

Nyemission

En nyemission innebär att ett aktiebolag ger ut nya aktier som kan tecknas av befintliga och eller nya potentiella aktieägare. Anledningen till att ett företag väljer att genomföra en nyemission är för att få in nya pengar, vilka exempelvis kan användas till att göra nya investeringar och snabba på tillväxten.

Läs mer om nyemissioner.

Näringsidkare

En näringsidkare är någon, en fysisk eller juridisk person, som driver en näringsverksamhet.

Läs mer om näringsidkare.

Näringsverksamhet

En näringsverksamhet är en ekonomisk verksamhet som drivs av en näringsidkare, det vill säga en fysisk eller juridisk person.

Läs mer om näringsverksamheter.


O

Obligationer

En obligation kan liknas med ett lån. Företag och stater har möjlighet att utfärda och sälja obligationer istället för att ta ett traditionellt lån av en bank. Ägaren av obligationen erhåller sedermera ränta.

OCR-nummer

OCR-nummer, vilket är en förkortning för Optical Character Recognition, är en typ av referensnummer. Det finns vanligtvis med på fakturor och används för att identifiera betalningar.

Läs mer om OCR-nummer.

Offert

En offert är ett skriftligt erbjudande från en part till en annan. Denna typ av erbjudanden lämnas i samband med potentiella försäljningar av varor eller tjänster. En offert ska bland annat innehålla en beskrivning av den vara eller tjänst som kunden är intresserad av, pris samt betalnings- och leveransvillkor.

Omkostnadsbelopp

Omkostnadsbelopp är ett begrepp som används för att beskriva ett avdrag som görs när man ska räkna ut kapitalvinsten i samband med en försäljning av värdepapper, exempelvis aktier och fonder, och fastigheter.

Läs mer om omkostnadsbelopp.

Omsättning

Med omsättning avses ett företags totala försäljningsintäkter under en specifik tidsperiod, vanligtvis ett år.

Läs mer om omsättning.

Omsättningstillgångar

I ett företag finns det olika typer av tillgångar. Med omsättningstillgångar avses tillgångar som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Varulager och kundfordringar är två exempel på omsättningstillgångar.

Läs mer om omsättningstillgångar.

Omvänd moms

I vanliga fall är det den som säljer varor eller tjänster som är skyldiga att ta ut och betala in moms till Skatteverket. Vid omvänd moms, eller omvänd skattskyldighet som det också kan kallas, är det istället köparen som är skyldig att betala in momsen.

Läs mer om omvänd moms.

Option

En option är ett finansiellt instrument i form av ett värdepapper. Optioner ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja värdepappret till ett visst pris inom en förutbestämd tid.

Organisation

En organisation innefattar flera personer som ingår i en struktur och strävar efter att nå gemensamma mål. Det kan exempelvis handla om en företagsorganisation eller en idrottsorganisation.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik nummerserie som används för att identifiera juridiska personer, exempelvis aktiebolag, kommuner och ekonomiska föreningar. De kan liknas med ett personnummer.

Outsourcing

Outsourcing, eller utkontraktering som det också kan kallas, innebär att ett företag låter någon annan sköta delar av sin verksamhet. Vanligtvis outsourcar företag stödfunktioner som inte är en del av kärnverksamheten.


P

Passiv näringsverksamhet

Enskilda firmor och handels- och kommanditbolag kan bedrivas som passiv näringsverksamhet. Om näringsidkaren inte arbetar i verksamheten betraktas den vanligtvis som passiv, med vissa undantag.

Läs mer om passiva näringsverksamheter.

Patent

Patent är avsedda för att skydda uppfinningar. Den som innehar ett patent har ensamrätt för uppfinningen i fråga. Syftet med patent är att hindra konkurrenter från att plagiera produkter och lösningar.

P/E-tal

P/E-tal är ett nyckeltal som är vanligt förekommande inom aktieanalys. Det är en förkortning för price/earnings och används för att räkna ut ett företags aktuella aktiekurs i förhållande till dess vinst.

Pensionsgrundande inkomst

Pensionsgrundande inkomst, eller PGI som det också kan kallas, är den inkomst som ligger till grund för privatpersoners framtida pension. Lön, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning är exempel på inkomster som är pensionsgrundande.

Periodisering

Periodisering är ett begrepp som förekommer inom redovisning. Det innebär i korta drag att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de har intjänats och förbrukats.

Läs mer om periodiseringar.

Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning är en förteckning över varor och tjänster som momsfritt sålts till företag i andra EU-länder.

Läs mer om periodiska sammanställningar.

Plusgiro

Plusgiro är en kontotyp som gör det möjligt att göra överföringar och betalningar mellan företag och privatpersoner respektive olika plusgirokonton.

Preliminärskatt

Preliminärskatt är en uppskattning om hur mycket skatt ett företag ska betala under det kommande året. Inför ett nytt räkenskapsår måste företag som innehar F-skatt meddela Skatteverket hur mycket skatt de förväntas betala. En tolftedel av den totala skattesumman debiteras sedermera månatligen under året. I samband med deklarationen stäms den preliminära skatten av med den faktiska skatten, vartefter företaget får besked om de ska få tillbaka pengar (skatteåterbäring) eller betala in ännu mer skatt (restskatt).

Läs mer om preliminärskatt.

Preskriptionstid

Preskriptionstid är ett juridiskt begrepp som innebär att rättsliga följder för ett brott eller en skuld upphör efter en förutbestämd tid.

Prisbasbelopp

Prisbasbelopp är en förutbestämd summa som bland annat används när man ska beräkna olika förmåner och avgifter. Prisbasbelopp ska spegla inflationen i samhället och anpassas därför varje år.

Proformafaktura

Proformafaktura är en annorlunda fakturatyp som utställaren inte väntar sig betalning för. Den upprättas bara för formens skull (pro forma). Proformafakturor förekommer vanligtvis vid import och export av varor och syftar till att visa varornas värde och därigenom underlätta förtullningen.

Läs mer om proformafakturor.

Provision

Provision är en rörlig ersättning som baseras på prestation.

Punktskatt

Punktskatt är en särskild skatt som tas ut på specifika varor och tjänster. Tanken med punktskatter är att styra konsumtionen av varor och tjänster som anses vara av folkhälso- eller miljörisk. Alkohol, tobak och energiprodukter är bara några exempel på varor som omfattas av punktskatt.

Påminnelsefaktura

Ett företag kan skicka en påminnelsefaktura om de har en kund som inte har betalat sin ursprungliga faktura i tid. Det finns inga lagkrav för vad en påminnelsefaktura ska innehålla eller hur den ska vara utformad, men det kan vara passande att hänvisa till den ursprungliga fakturan samt påminna om dröjsmålsräntan. Det kan också vara lämpligt att informera om vilka åtgärder som kommer att tas om påminnelsefakturan inte betalas.

Läs mer om påminnelsefakturor.


R

Realisation

Realisation är ett begrepp som kan användas på olika sätt. Beroende sammanhanget kan ordets betydelse således variera. När man pratar om realisation inom näringslivet syftar man vanligtvis på försäljning av en vara till ett rabatterat pris, alternativt tillgångar och investeringar som omvandlas till likvida medel.

Realkapital

Realkapital är ett begrepp som används för att beskriva de produktionsmedel som krävs för att producera en produkt. Till produktionsmedel hör exempelvis fabriker, maskiner och verktyg.

Läs mer om realkapital.

Reavinst

Reavinst, eller realisationsvinst som är det fullständiga namnet, är en term som används för att beskriva den kapitalvinst som uppstått i samband med en försäljning av en tillgång.

Läs mer om reavinst.

Redovisning

Redovisning är ett område inom företagsekonomi. Inom redovisningsområdet ryms en mängd olika arbetsuppgifter såsom bokföring, kontering samt skatte- och momsfrågor.

Referensränta

Referensränta är en räntesats som fastställs två gånger per år av Riksbanken. Många banker och andra långivare utgår sedermera från denna räntesats när de ska bestämma sin utlåningsränta.

Rekonstruktion

Om ett företag har hamnat på obestånd kan de ansöka om en rekonstruktion, vilket innebär att företaget skyddas mot konkurs för att få möjlighet att ombilda verksamheten.

Reporänta

Reporäntan är en den ränta som banker får betala när det lånar pengar av Riksbanken. Det fungerar som ett penningpolitiskt verktyg som kan användas för att öka eller minska efterfrågan i ekonomin, och därigenom motverka svängningar i konjunkturen.

Reseersättning

När anställda reser i tjänsten kan arbetsgivaren stå för de kostnader som uppstår i samband med resan. Dessa kostnader ersätts vanligtvis i efterhand och benämns då som reseersättning.

Reskontra

Reskontra är en del av ett företags bokföring. I reskontran återfinns exempelvis information om företagets leverantörer, kunder och anställda.

Läs mer om reskontror.

Resultatbudget

En resultatbudget innehåller ett företags förväntade intäkter, kostnader och resultat under en specifik period, vanligtvis ett år.

Läs mer om resultatbudgetar.

Resultatrapport

En resultatrapport är en sammanställning över ett företags intäkter, kostnader och resultat under en specifik period. Uppgifterna hämtas från företagets redovisning.

Läs mer om resultatrapporter.

Resultaträkning

Resultaträkningen ingår i ett företags bokslut och består av en sammanställning av resultatkontona i bokföringen.

Läs mer om resultaträkningar.

Revers

Revers är detsamma som ett skuldebrev. Med andra ord är det ett skriftligt avtal kring en skuld, mellan minst två parter. I en revers framgår det exempelvis vem av parterna som är borgenär respektive gäldenär, hur stor skulden är och hur den ska återbetalas.

Läs mer om reverser.

Revision

En revision innebär att ett företags bokföring, bokslut och årsredovisning granskas av en oberoende part, vanligtvis en revisionskonsult. Syftet med en revision är att säkerställa att den finansiella informationen stämmer och att företaget följer de redovisningslagar som finns.

Revisionsberättelse

En revision innebär att ett företags bokföring, bokslut och årsredovisning granskas av en oberoende part, vanligtvis en revisionskonsult. Efter att revisionen genomförts presenterar revisorn resultatet i en så kallad revisionsberättelse.

Läs mer om revisionsberättelser.

Riskkapital

Riskkapital är ett begrepp som används för att beskriva det kapital som en riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag investerar i ett företag.

Rotavdrag

Rotavdrag är en form av skatteavdrag som privatpersoner kan ta del för att göra avdrag på hantverkstjänster. Rotavdraget gäller per person och år. Enligt rådande regler kan privatpersoner göra ett 30-procentigt avdrag på arbetskostnaden upp till 50 000 kronor.

Rutavdrag

Rutavdrag är en form av skatteavdrag som privatpersoner kan ta del för att göra avdrag på hushållsnära tjänster. Rutavdraget gäller per person och år. Enligt rådande regler kan privatpersoner göra ett 50-procentigt avdrag på arbetskostnaden upp till 75 000 kronor.

Räkenskapsår

Ett räkenskapsår innefattar den period som en juridisk person ska bokföra sina affärshändelser och upprätta en årsredovisning och ett bokslut. Normalt sett innefattar ett räkenskapsår 12 månader, men i undantagsfall kan det vara både längre och kortare.

Läs mer om räkenskapsår.

Ränta

Med ränta avses priset som en låntagare betalar till en långivare för att låna pengar.

Läs mer om ränta.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett nyckeltal som används för att beräkna ett företags vinst i förhållande till dess kapital.

Läs mer om räntabilitet.

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är en schablonersättning som en låntagare kan bli tvungen att betala till en långivare om man löser in ett bundet lån i förtid.

Läs mer om ränteskillnadsersättning.

Rörelsekapital

Rörelsekapital är en redovisningsterm som används för att beskriva det kapital ett företag binder upp i den löpande verksamheten. För att beräkna rörelsekapitalet subtraherar man omsättningstillgångarna och de kortfristiga skulderna.

Läs mer om rörelsekapital.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett nyckeltal som används för att beskriva hur stor procent av ett företags omsättning som återstår för att betala skatt och räntor, efter att kostnaderna har betalats av.

Läs mer om rörelsemarginal.

Rörlig ränta

När man tecknar ett lån kan man vanligtvis välja mellan en fast och rörlig ränta. Lån med rörlig ränta har vanligtvis inga eller väldigt korta bindningstider, samtidigt som räntan förändras över tid. Den anpassas efter marknadsräntan och kan således stiga och minska med tiden.

Läs mer om rörlig ränta.

Rörliga kostnader

Rörliga kostnader avser kostnader som varierar med tillverknings- eller försäljningsvolymen.

Läs mer om rörliga kostnader.


S

Schablonbelopp

Schablonbelopp innebär att ett förutbestämt belopp används för att göra beräkningar och avdrag. De är exempelvis vanligt förekommande inom olika beskattningsområden såsom traktamenten och kostnadsersättningar.

Läs mer om schablonbelopp.

SIE-fil

SIE är en förkortning för Standard Import och Export. Det är ett standardiserat filformat som används för att föra över ekonomisk data mellan olika system. SIE-filer förekommer exempelvis när redovisningsdata ska flyttas från ett redovisningsprogram till ett deklarationsprogram.

SRU

SRU är en förkortning för standardiserade räkenskapsutdrag. Det innefattar en fyr- eller femsiffrig kod som används för att snabbt och enkelt kunna föra över uppgifter från bokföringen till deklarationen.

Läs mer om standardiserade räkenskapsutdrag (SRU).

Skatteavdrag

Skatteavdrag är en preliminär inkomstskatt som arbetsgivare betalar för sina anställda.

Skattereduktion

Skattereduktion innebär att den uträknade skatten minskar. Skattereduktionen anger med andra ord hur mycket mindre någon är tvungen att betala i skatt.

Skuld

Den som har en skuld är skyldig någon annan pengar.

Läs mer om skulder.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som används för att beräkna förhållandet mellan skulder och eget kapital inom ett företag.

Läs mer om skuldsättningsgrad.

SNI-kod

SNI är en förkortning för Svensk Näringsindelning. Det är en femsiffrig kod som används för att beskriva vilken bransch ett företag verkar inom.

Slutskattebesked

Alla fysiska och juridiska personer måste deklarera sina inkomster. Efter att man har redovisat alla inkomster och gjort eventuella avdrag skickas deklarationen in till Skatteverket, som återkommer med ett besked om hur mycket skatt man är tvungen att betala. Och det är alltså detta som kallas för slutskattebesked.

Soliditet

Soliditet är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Läs mer om soliditet.

Stagnation

Stagnation är ett begrepp som kan användas på olika sätt. Beroende på sammanhanget kan innebörden således variera. När man pratar om ekonomisk stagnation syftar man på att den ekonomiska tillväxttakten avtar.

Startkapital

Startkapital är ett begrepp som används för att beskriva det kapital som behövs för att starta och komma igång med en näringsverksamhet.

Läs mer om startkapital.

Styrelse

En styrelse utgörs av en grupp personer som ansvarar för att bereda olika frågor och förvalta tillgångar i ett företag eller i en organisation.

Läs mer om styrelser.

Styrränta

Styrränta är den ränta som banker får betala för att låna pengar av Riksbanken. Styrräntan är ett penningpolitiskt verktyg som används för att stimulera ekonomin under både hög- och lågkonjunkturer.

Subvention

En subvention är ett ekonomiskt stöd, vanligtvis i form av ett bidrag, som staten kan använda för att stödja en särskild sektor eller verksamhet.

Successiv vinstavräkning

Successiv vinstavräkning är en redovisningsmetod som innebär att intäkterna redovisas i takt med att ett uppdrag färdigställs, istället för när det slutfört. Denna metod används framförallt av företag som utför tjänster som sträcker sig över en lång tidsperiod.

Läs mer om successiv vinstavräkning.

SWIFT code

SWIFT är en förkortning för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Det är en kod som används för att identifiera en specifik bank. Numera har däremot SWIFT-koder ersatts av så kallade BIC-koder.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital är ett nyckeltal som används för att beräkna hur mycket av ett företags kapital som lånas ut av dess ägare eller långivare. För att beräkna sysselsatt kapital subtraherar man företagets totala tillgångar med de räntefria skulderna.

Läs mer om sysselsatt kapital.


T

Taxering

Med taxering avses exempelvis det samlade värdet på en fastighet. Det kan inkludera både tomt- och byggnadsvärde. Taxeringen utgör grunden för taxeringsvärdet, vilket används för att avgöra hur mycket fastighetsskatt man är tvungen att betala.

Läs mer om taxering.

Tillgång

Tillgång är ett begrepp som är vanligt förekommande inom redovisning. Det avser resurser i ett företag som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Tillgångarna kan delas in i flera kategorier såsom anläggnings- och omsättningstillgångar.

Läs mer om tillgångar.

Tillväxt

Tillväxt är ett begrepp som kan användas på flera olika sätt. Beroende på sammanhanget kan således innebörden variera. Pratar man om ekonomisk tillväxt syftar man på en ökning i produktionsmått, det vill säga en ökning av alla varor och tjänster som produceras enligt bruttonationalprodukt (BNP). Pratar man om tillväxt för ett företag syftar man på en ökning av omsättningen.

Läs mer om tillväxt.

Traktamente

Traktamente är en ekonomisk ersättning som anställda kan erhålla från sin arbetsgivare i samband med tjänsteresor. Ett traktamente ska täcka de ökade levnadskostnader som kan uppkomma vid en resa.  

Transaktion

En transaktion uppstår när minst två parter utbyter varor eller tjänster mot betalning.

Läs mer om transaktioner.

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag, eller TB som det också kan benämnas, är ett nyckeltal som används för att beräkna hur mycket en specifik produkt bidrar till att betala de kostnader som är gemensamma för samtliga produkter. Enkelt uttryckt är det alltså den summa av försäljningsintäkterna som återstår efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Läs mer om täckningsbidrag.

Täckningsgrad

Täckningsgrad, eller TG som det också kan benämnas, är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor procentuell andel av försäljningspriset som utgörs av täckningsbidraget. Med täckningsbidraget avses den summa av försäljningsintäkterna som återstår efter att de rörliga varukostnaderna har dragits av.

Läs mer om täckningsgrad.


U

Utbetalning

Utbetalning innebär att pengar betalas ut från ett företagskonto.

Läs mer om utbetalningar.

Utdelning

Ett aktiebolag som går med vinst har möjlighet att dela ut en del av vinsten till sina aktieägare. Detta kallas för utdelning.

Läs mer om utdelningar.

Utgift

En utgift uppstår när ett företag köper en produkt eller tjänst.

Läs mer om utgifter.

Utgående moms

När ett företag säljer varor eller tjänster ska de addera moms som sedermera redovisas och betalas in till Skatteverket. Denna moms kallas för utgående moms.

Läs mer om utgående moms.

Utlägg

Utgifter som betalas för någon annan kallas för utlägg. Den som har gjort inköpet ska sedermera bli ersatt för detta. Ett utlägg kan exempelvis ske om en anställd har betalat något för arbetsgivarens räkning. Den anställde ska då få ersättning för detta i samband med den löneutbetalningen.


V

VAT-nummer

Alla momsregistrerade företag innehar ett unikt momsregistreringsnummer. Internationellt benämns denna nummerserie som VAT-nummer.

Läs mer om VAT-nummer.

Varukostnad

Varukostnad är ett begrepp som används för att beskriva de kostnader som uppstår i samband med att ett företag köper in varor. För att beräkna varukostnaderna tar man ingående lager + varuinköp – utgående lager.

Läs mer om varukostnader.

Varulager

Varulager är ett begrepp som används för att beskriva värdet av ett företags tillgångar som är avsedda att säljas.

Läs mer om varulager.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelser förekommer i föreningar. En verksamhetsberättelse skrivs vanligtvis av föreningens sekreterare och skildrar den verksamhet som föreningen har bedrivit under ett verksamhetsår. Denna typ av handlingar förekommer även i aktiebolags årsredovisningar, men kallas då för förvaltningsberättelser.

Läs mer om verksamhetsberättelser.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner förekommer i såväl företag som föreningar. En verksamhetsplan beskriver vilka aktiviteter ett företag eller en förening ska genomföra för att uppnå de uppsatta målen under en specifik period, vanligtvis under ett räkenskaps-/verksamhetsår.

Läs mer om verksamhetsplaner.

Vinst

Om ett företags intäkter har varit större än dess kostnader under ett räkenskapsår uppstår en vinst.

Läs mer om vinster.

Vinstdisposition

Ett företag som gör ett positivt resultat kan fördela sin vinst på olika sätt. De kan exempelvis behålla vinsten i kassan eller göra en utdelning till aktieägarna. Detta kallas för vinstdisposition.

Läs mer om vinstdisposition.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som används för att beräkna hur stor ett företags vinst är i förhållande till dess omsättning.

Läs mer om vinstmarginal.

Vinstmarginalbeskattning

Vinstmarginalbeskattning, eller VMB som det också kan benämnas, är ett speciellt sätt att beräkna momsen vid försäljning av begagnade produkter eller förmedling av resetjänster. I praktiken innebär det att momsberäkningen görs på skillnaden mellan produktens försäljningspris och inköpspris, istället för på hela försäljningspriset.

Värdeminskning

Värdeminskning är detsamma som avskrivning, vilket i redovisningssammanhang innebär att man fördelar kostnaden för en tillgång över hela den period som tillgången förbrukas.

Läs mer om värdeminskning.

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn för olika tillgångar som aktier, fonder och obligationer.

Läs mer om värdepapper.


Å

Årsredovisning

Aktiebolag, handelsbolag, bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar är skyldiga att upprätta en årsredovisning för varje räkenskapsår. En årsredovisning ska i korta drag innehålla en sammanställning av organisationens räkenskaper och förvaltning.

Läs mer om årsredovisningar.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen innehåller bestämmelser om hur företag och föreningar ska upprätthålla och offentliggöra årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter.

Läs mer om årsredovisningslagen.

Återbäring

Återbäring är ett begrepp som kan användas på flera olika sätt. Beroende på sammanhanget kan således innebörden variera. I skattesammanhang används det för att beskriva de pengar som man kan få tillbaka av Skatteverket om man har betalat för mycket skatt under ett år. Det kan även användas i marknadsföringssammanhang. Då för att beskriva en slags rabatt, där kunder till ett företag får bonuscheckar eller rabatter som kan användas för kommande köp.

Läs mer om återbäring.

Återförsäljare

Företag som köper in och säljer vidare produkter från ett annat företag kallas för återförsäljare.

Läs mer om återförsäljare.


Ö

Överskott

I företagssammanhang är överskott detsamma som vinst.

Läs mer om överskott.